Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.4.2021
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Data zatwierdzenia:

18.10.2021 r.

Co chcę załatwić?

Zrzec się obywatelstwa polskiego.

Kogo dotyczy? Obywatela polskiego, który chce zrzec się obywatelstwa polskiego.
Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (formularz do pobrania: załącznik nr 1).
 2. Twoja jedna aktualna fotografia  - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 3. Kserokopia Twojego aktualnego polskiego paszportu  lub kserokopia Twojego polskiego dowodu osobistego – dokumenty te powinny być ważne.
 4. Odpis skrócony Twojego aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego – oryginał dokumentu.
 5. Odpis skrócony Twojego aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego – oryginał dokumentu.
 6. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego, bądź inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego.
 7. Kserokopia dokumentu tożsamości Twojego współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci.
 8. Dokument potwierdzający posiadanie przez Ciebie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.
 9. Inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku - niewymienione wyżej.

Gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:

 1. Odpis zupełny aktu urodzenia Twojego dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 2. Aktualną fotografię dziecka – wymogi zdjęcia są takie same jak w przypadku Twojego.
 3. Kserokopię polskiego paszportu lub dowodu osobistego dziecka.
 4. Kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 5. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały, bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego.
 6. Oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przyjęte do protokołu przed wojewodą (jeżeli rodzic jest cudzoziemcem, aby było to możliwe  musi mieszkać w Polsce legalnie, sposobność na przyjęcie w ten sposób protokołu nie istniej w przypadku pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym), lub przed konsulem – jeśli mieszka poza Polską – oświadczenia składa się zgodnie z miejsce zamieszkania.
 7. Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, przyjmowane do protokołu przed wojewodą lub konsulem, zgodnie z zasadami wymienionymi w pukncie 16.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Zgodność kopii dokumentu z oryginałem może zostać poświadczona wyłącznie przez notariusza lub polskiego konsula.

Procedura wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa  polskiego nie podlega co do zasady przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) -  w związku z powyższym pracownik organu administracji publicznej nie może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopii Twoich dokumentów.

Dodatkowo jesteś zobowiązany do osobistego działania, a osoba trzecia może zostać upoważniona przez Ciebie jedynie do odbioru korespondencji.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty muszę wypełnićJ?

Wypełnij wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z aneksem - jeśli obejmujesz wnioskiem o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego więcej niż jedno dziecko - (do pobrania: załącznik nr 1).

Jak wypełnić dokumenty ?

Wniosek wypełnij zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania: załącznik nr 2). Sam możesz się również posiłkować pouczeniem ze strony 8 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Ile muszę zapłacić?

Wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty ? Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

UWAGA ! Z uwagi na obecnie przyjęte obostrzenia sanitarne informacje o aktualnie obowiązujących formach składania wniosku znajdują się na stronie: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/14398,INFORMACJE.html.

Dodatkowe informacje możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Wysyłając wniosek do Urzędu - nie zapomnij o tym, aby wcześniej poświadczyć  u notariusza własnoręczności swojego podpisu pod podaniem oraz potwierdzić u niego za zgodność z oryginałem kopii składnych dokumentów.

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów - w przypadku niektórych danych i dokumentów organ administracji publicznej ma prawo wyznaczyć 30-dniowy termin ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przekaże wniosek do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o czym zostaniesz poinformowany wysłanym do Twojej wiadomości pismem.

Jaki jest czas reakcji?

Procedura wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa  polskiego nie podlega przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń - brak jest zatem regulacji prawnych, które wyznaczyłyby termin rozpatrzenia wniosku.

Natomiast samo przekazanie przez nas wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji następuje po pozytywnej jego weryfikacji i stwierdzeniu, że wszystkie wymagane dokumenty zostały do niego załączone.

Jak się odwołać?

Nie ma trybu odwoławczego od rozstrzygnięć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Podstawa prawna

Art. 46 - 54 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 347) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 928). W zakresie doręczenia korespondencji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 25564