Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Uznanie za repatrianta

Uznanie za repatrianta

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.5.2021
Uznanie za repatrianta Data zatwierdzenia:
18.10.2021 r.
Co chcę załatwić?

Zostać uznanym za repatrianta w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę właściwego ze względu na zamierzone miejsce osiedlenia się wnioskodawcy.

Kogo dotyczy?

Osoby, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 • ma polskie pochodzenie;
 • przed 1 stycznia 2001 r.  zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 • przebywała w Polsce na podstawie:
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia (zgodnie z art. 144  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.));
  • lub przysługującego jej w związku z odbywaniem studiów prawa pobytu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697);
 • złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

 

oraz osoby, która łącznie spełnia poniższe przesłanki:

 1. ma polskie pochodzenie;
 2. przed 1 stycznia 2001 r.  zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
 4. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego – z tymże dowód potwierdzający posiadanie lub zapewnienie źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagany w przypadku osób małoletnich oraz osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

a także osoby, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 • uzyskała zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako małżonek repatrianta;
 • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego - z tymże dowód potwierdzający posiadanie lub zapewnienie źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagany w przypadku osób małoletnich oraz osób, którym przysługują uprawnienia emerytalne lub rentowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj, że chcąc skutecznie ubiegać się o uznanie za repatrianta nie mogą wobec Ciebie zachodzić okoliczności,  o których mowa poniżej:

 1. utrata obywatelstwo polskie nabytego w drodze repatriacji;
 2. repatriacja  z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką lub Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów;
 3. prowadzona w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. uczestnictwo w łamaniu praw człowieka,
 5. Twoje dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu,
 6. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 7. obowiązuje wobec Ciebie wpis danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o uznanie za repatrianta (formularz do pobrania: załącznik nr 1).
 2. Twój życiorys.
 3. Twoja jedna aktualna fotografia (oraz małoletnich dzieci w przypadku objęcia ich wnioskiem o uznanie za repatrianta)  - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, mającą dobrą ostrość, przedstawiającą wizerunek twarzy od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz na jednolitym jasnym tle; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą jej wizerunek twarzy w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą wizerunek twarzy tej osoby w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć fotografię przedstawiającą osobę, której wniosek dotyczy, z zamkniętymi oczami, z innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami, jeżeli wiek lub stan zdrowia tej osoby nie pozwala na wykonanie fotografii spełniającej wcześniej wspomniane wymogi.

 1. Decyzja konsula o stwierdzeniu Twojego polskiego pochodzenia. Osoba nieposiadająca takiej decyzji dołącza dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Dokumenty te wraz z wnioskiem o uznanie za repatrianta wojewoda przekaże konsulowi właściwemu ze względu na Twoje  ostatnie miejsce zamieszkania na stałe za granicą, w celu wydania decyzji o stwierdzeniu polskiego pochodzenia. Wniosek o stwierdzenie polskiego pochodzenia możesz pobrać tutaj: załącznik nr 3.
 2. Poświadczona urzędowo kopia Twojego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo.
 3. Oryginał Twojego odpisu aktu urodzenia.
 4. Oryginał Twojego  odpisu aktu małżeństwa lub innego dokument określającego Twój stan cywilny.
 5. Poświadczona urzędowo kserokopia Twojej karty pobytu. 
 6. Dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania przez Ciebie na stałe przed dniem wejścia w życie ustawy na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
 7. Oświadczenie czy w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działałaś na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub uczestniczyłeś w łamaniu praw człowieka (wzór do pobrania: załącznik nr 4).
 8. Jeśli ubiegasz się o uznanie za repatrianta z uwagi na ukończenie szkoły wyższej na terenie Polski dołącz do swojego wniosku również:
 • zaświadczenie, że pobierałeś naukę w szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi;
 • odpis dyplomu.
 1. Jeśli ubiegasz się o uznanie za repatrianta na podstawie przepisów niezwiązanych z ukończeniem przez Ciebie szkoły wyższej na terenie Polski dołącz do swojego wniosku również:
 • dokumenty potwierdzające źródło utrzymania np. kserokopię umowy o pracy, aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, rozliczenie podatkowe za rok poprzedzający złożenie wniosku;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego np. kserokopię umowy najmu, kserokopię umowy użyczenia, kserokopię stosownego aktu notarialnego.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Zgodność kopii dokumentu z oryginałem może zostać poświadczona przez pracownika tut. Urzędu po przesłaniu/okazaniu jego oryginału do wglądu lub notariusza, polskiego konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj, że jeżeli nie posiadasz decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie jesteś zobowiązany dołączyć do wniosku  o uznanie za obywatela polskiego – w formie oryginalnej – dokumenty potwierdzające Twoje polskie pochodzenie, po wydaniu decyzji przez konsula dokumenty te zostaną Ci zwrócone.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości;
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 •  dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 •  o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

Wnioskiem możesz również objąć swoje małoletnie dziecko, w przypadku gdy drugie z jego rodziców nie ubiega się o uzyskanie obywatelstwa polskiego w tej drodze, jednakże w takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć:

 1. złożone przed konsulem pisemne oświadczenie drugiego z rodziców o wyrażeniu zgody na nabycie przez osobę małoletnią obywatelstwa polskiego (z tymże oświadczenia te mogą być złożone konsulowi za pośrednictwem wojewody), albo
 2. wyrok sądu pozbawiający władzy rodzicielskiej drugie z rodziców.

Do wniosku o uznanie za repatrianta obejmującego osobę małoletnią, która ukończyła 16 lat, dołącza się również jej pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego. Samodzielny wniosek o uznanie za repatrianta w imieniu osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie składają jej rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden z opiekunów prawnych.

W trakcie toczącego się postępowania możemy Cię również zobowiązać do dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku (np. odpisy aktów urodzenia dzieci objętych wnioskiem o uznanie za repatrianta), jeżeli będzie to niezbędne dla wydania decyzji w Twojej sprawie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wypełnij wniosek o uznanie za repatrianta  (do pobrania: załącznik nr 1 ).
Jak wypełnić dokumenty ?

Podanie w sprawie wypełnij zgodnie ze wzorem prawidłowo uzupełnionego formularza (do pobrania: załącznik nr 2). Sam możesz również posiłkować się pouczeniem ze strony 19 i 20 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.
 

Ile muszę zapłacić ?

Nie musisz płacić za wydanie decyzji w przedmiocie uznania za repatrianta, ale  jeżeli wyznaczysz pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy zapałać 17 zł (nie musisz płacić jeżeli Twoim pełnomocnikiem będzie Twój współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie itd. lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd.).

Opłatę skarbową możesz wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. o nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
 

Kiedy złożyć dokumenty ?

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o uznanie za repatrianta w związku z ukończeniem szkoły wyższej wniosek ten powinieneś złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej, w pozostałych przypadkach dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

 

UWAGA ! Z uwagi na obecnie przyjęte obostrzenia sanitarne informacje o aktualnie obowiązujących formach składania wniosku znajdują się na stronie: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/14398,INFORMACJE.html.

Dodatkowe informacje w zakresie uznania za repatrianta możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie występujących braków formalnych – w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 4. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 5. Wyda decyzję w sprawie.

Będziemy się z Tobą kontaktować listownie, dlatego pamiętaj, że powinieneś nas informować o wszelkich zmianach swojego adresu do korespondencji.

W sytuacji, w której będziemy zobowiązani wydać rozstrzygnięcie niezgodne z Twoim żądaniem zostaniesz o tym uprzedzony pisemnie, w wyznaczonym terminie będziesz mógł zapoznać się z aktami swojej sprawy i wypowiedzieć co do ich treści.

Decyzję wysyłamy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jaki jest czas reakcji?

Decyzję w sprawie wydajemy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji od organów, do których wystąpiono z wnioskami o przekazanie danych i informacji o Tobie, a które mają znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Jak się odwołać ?

Masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania naszej decyzji, aby się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Jeśli zostaniesz uznany za repatrianta jako cudzoziemiec obywatelstwo polskie nabędziesz z dniem wydania decyzji o uznaniu za repatrianta, jeżeli decyzja ta stała się ostateczna.

Decyzja o uznaniu za repatrianta osoby, o której mowa, powoduje, że przy ustalaniu prawa tej osoby do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich wysokości w Rzeczypospolitej Polskiej okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia się jako okresy składkowe.

Podstawa prawna

Art. 16 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymogów dotyczących dokumentów dołączanych do wniosku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1199) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 29807