ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.1.2021
Uznanie za obywatela polskiego Data zatwierdzenia:
20.10.2021 r.
Co chcę załatwić?  

Uzyskać polskie obywatelstwo w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Kogo dotyczy?
 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
  • pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
  • nie posiada żadnego obywatelstwa;
 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 5. małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Jeśli spełniasz powyższe warunku jesteś również zobowiązany posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem określonym w art. 11 a ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) – od dnia 12 lutego 2018 r. na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B1, świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Uwaga ! Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego małoletni cudzoziemcy.

Uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego następuje na jego wniosek, a w przypadku małoletniego cudzoziemca, na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. W braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o uznanie za obywatela polskiego (formularz do pobrania: załącznik nr 1).
 2. Twoja jedna aktualna fotografia  - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 3. Kserokopia wszystkich stron Twojego paszportu lub dokumentu podróży. Paszport lub dokument podróży powinien być ważny w toku postępowania w sprawie o uznanie za obywatela polskiego, tj. do dnia wydania decyzji administracyjnej.
 4. Kserokopia Twojej karty pobytu lub  dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 5. Odpisy Twojego aktu urodzenia i aktu małżeństwa - wydane przez polski urząd stanu cywilnego, wszystkie zawarte w nich dane powinny być zgodne, np. gdy w akcie urodzenia wpisane jest imię ojca Wnioskodawcy "Oleksandr", a w akcie małżeństwa imię to zapisano jako "Oleksander" powinieneś uprzednio zadbać o ich ujednolicenie.
 6. Dokumenty potwierdzające wskazane we wniosku źródła dochodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej np. umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta powyżej roku przed dniem złożenia podania w sprawie – do wniosku będzie należało również załączyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu. UWAGA ! Jeżeli ubiegasz się o uznanie za obywatela polskiego z przesłanki, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 lub pkt 6 koniecznym będzie załączenie dokumentów potwierdzających źródła dochodu za cały trzyletni okres poprzedzający dzień złożenia wniosku o uznanie za obywatela polskiego, aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu oraz zeznań podatkowych dot. osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za okres ostatnich trzech lat (np. PIT-37, PIT-11), zaś w sytuacji, w której prowadziłbyś działalność gospodarczą – również zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków/stanie zaległości podatkowej oraz zaświadczenie z ZUS dot. niezalegania/zalegania w opłacaniu stosownych składek na ubezpieczenie.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Ciebie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego – pamiętaj, że nie jest nim fakt posiadania zameldowania pod danym adresem, tylko dokument, na podstawie którego możesz zamieszkiwać w określonym lokalu, np. umowa najmu, umowa użyczenia czy dokument potwierdzający prawo własności.
 8. Dokumenty potwierdzające stosownie do okoliczności - Twój roczny, 3 letni bądź 2 letni,  bądź 10 letni nieprzerwany, legalny, bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku, pobyt na terytorium Polski (tzn. decyzję udzielającą określony tytuł pobytowy) wraz z oświadczeniem o datach wyjazdu z Polski i powrotu oraz miejscach pobytu za granicą  w badanym okresie. PAMIĘTAJ! W oświadczeniu należy uwzględnić wszystkie wyjazdy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w tym te na teren pozostałych państw Unii Europejskiej, jeżeli nie pamiętasz dokładnych dat krańcowych pobytów poza Polską określ jest w sposób przybliżony i powołaj się na taką okoliczność w oświadczeniu (do pobrania: załącznik 5).
 9. Certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (od dnia 12 lutego 2018 r. na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B1) lub świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej, bądź świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. PAMIĘTAJ ! Jeżeli do wniosku załączasz świadectwo ukończenia szkoły do wniosku należy dołączyć również dokument potwierdzający język nauczania, albo język wykładowy/egzaminów (w przypadku ukończenia studiów wyższych).
 10. Kserokopie dokumentów tożsamości Twojego współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci pozostających pod Twoją władzą rodzicielską.
 11. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
 12. Inne dokumenty potwierdzające dane i informacje zamieszczone we  wniosku - niewymienione wyżej.
 13. Oryginał Karty Polaka – jeżeli posiadasz pobyt stały, a nie oddałeś oryginału dokumentu przed odbiorem karty pobytu jesteś zobligowany do zwrotu dokumentu w niniejszej procedurze.

Gdy wnioskiem obejmujesz swoje małoletnie dziecko musisz do niego również dołączyć:

 1. Aktualną fotografię dziecka – wymogi zdjęcia są takie same jak w Twoim przypadku.
 2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
 3. Kserokopię Jego paszportu
 4. Kserokopię karty pobytu dziecka.
 5. Kserokopię decyzji zezwalającej na pobyt stały lub czasowy w Polsce Twojemu dziecku lub innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt dziecka w kraju.
 6. Kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica.
 7. W przypadku posiadania przez dziecko zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego – jego poświadczenie, zaświadczenie z przedszkola lub szkoły.
 8. Oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na uznanie za obywatela polskiego małoletniego przyjęte do protokołu przed wojewodą – w przypadku, w którym rodzic ten mieszka w Polsce legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, lub przed konsulem – jeśli mieszka poza Polską – oświadczenia składa się zgodnie z miejsce zamieszkania.
 9. Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na uznanie za obywatela polskiego, przyjmowane do protokołu przed wojewodą lub konsulem, zgodnie z zasadami wymienionymi w punkcie 21.

Pamiętaj, że jeżeli posiadasz małoletnie dzieci nieposiadające obywatelstwa polskiego to niezależnie od tego czy obejmujesz je swoim podaniem czy też nie – jesteś zobligowany do zamieszczenia ich danych w składanym podaniu w części dotyczącej danych małoletnich dzieci będących cudzoziemcami (część B).

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie. Zgodność kopii dokumentu z oryginałem może zostać poświadczona przez pracownika tut. Urzędu po przesłaniu/okazaniu jego oryginału do wglądu lub notariusza, polskiego konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Możesz wyznaczyć pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo dołącza się do wniosku (do pobrania: załącznik 3). Możesz również wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: załącznik nr 4).  Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o uznanie za obywatela polskiego (do pobrania: załącznik nr 1) oraz oświadczeniem o datach pobytów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (do pobrania: załącznik nr 5).

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek wypełnij zgodnie ze wzorem prawidłowo uzupełnionego formularza (do pobrania: załącznik nr 2).  Sam możesz również posiłkować się pouczeniem ze strony 7 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Pamiętaj, że jeżeli posiadasz małoletnie dzieci nieposiadające obywatelstwa polskiego to niezależnie od tego czy obejmujesz je swoim podaniem czy też nie – jesteś zobligowany do zamieszczenia ich danych w składanym podaniu (CZĘŚĆ B). Jeżeli nie chcesz objąć swoich dzieci wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego, choć nie posiadają one obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej pamiętaj, aby obok ich danych wyraźnie wskazać, że nie obejmujesz ich swoim wnioskiem oraz to czy drugiemu z rodziców przysługuje władza rodzicielska czy też nie.

Pamiętaj również, że pkt 12 i 13 części 1 wniosku o uznanie za obywatela polskiego (str. 2) należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, w której podanie dotyczy tylko dziecka, w pozostałych przypadkach rubryki należy przekreślić, a obok zamieścić adnotację nie dotyczy (więcej informacji: załącznik nr 2).

Ile muszę zapłacić?

Zapłać 219 zł za wydanie decyzji w przedmiocie uznania za obywatela polskiego, a jeżeli wyznaczysz pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy zapałać dodatkowo jeszcze 17 zł (nie musisz płacić jeżeli Twoim pełnomocnikiem będzie Twój współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie itd. lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd.).

Opłatę skarbową możesz wpłacić na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. o nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.

Kiedy złożyć dokumenty ? Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

UWAGA ! Z uwagi na obecnie przyjęte obostrzenia sanitarne informacje o aktualnie obowiązujących formach składania wniosku znajdują się na stronie: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/14398,INFORMACJE.html.

Dodatkowe informacje w zakresie uznania za obywatela polskiego możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Co zrobi urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Przeprowadzi postępowanie administracyjne.
 4. Wyda decyzję w sprawie.

Będziemy się z Tobą kontaktować listownie, dlatego pamiętaj, że powinieneś nas informować o wszelkich zmianach swojego adresu do korespondencji.

W sytuacji, w której będziemy zobowiązani wydać rozstrzygnięcie niezgodne z Twoim żądaniem zostaniesz o tym uprzedzony pisemnie, poinformowany w wyznaczonym terminie będziesz mógł zapoznać się z aktami swojej sprawy i wypowiedzieć co do ich treści.

Jaki jest czas reakcji?

W zależności od charakteru sprawy jej załatwienie powinno nastąpić w ciągu jednego lub dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, tj. od dnia w którym złożył wniosek lub od dnia, w którym wpłynął on do Urzędu.

Pamiętaj jednak o tym, że do terminów wydania decyzji nie wlicza się m.in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. oczekiwanie na informacje z Komendy Wojewódzkiej Policji), dlatego też samo postępowanie w sprawie uznania za obywatela polskiego jako całość może zajmuje powyżej dwóch miesięcy

Jak się odwołać?

Masz 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania naszej decyzji, aby się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe

Urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego

Przez urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego należy – stosownie do przepisu art. 11a ustawy o języku polskim – rozumieć wyłącznie urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, poprzednio Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego, po zdaniu egzaminu  od dnia 12 lutego 2018 r. na poziomie biegłości językowej co najmniej na poziomie B1. Informacje na temat urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego dostępne są pod następującym adresem:

http://serwer1554250.home.pl/pl.certyfikatpolski/aktualnosci/.

Pełna lista podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia certyfikowanych egzaminów z języka polskiego oraz informacje o terminach miejscach przeprowadzenia egzaminów są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/. Wcześniej wspominane uprawnienia zostały nadane m.in.

 • Uniwersytetowi Wrocławskiemu;
 • Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach;
 • Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie;
 • Uniwersytetowi Warszawskiemu;
 • Uniwersytetowi Łódzkiemu.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. terminów sesji egzaminacyjnych dostępne są również m.in. pod adresem:

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/.

Pamiętaj, że z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego małoletni cudzoziemcy, a ukończenie kursów języka polskiego lub samo uczestnictwo w takich kursach, czy też innych szkoleniach organizowanych przez dowolne szkoły znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie spełnia wymogów dotyczących potwierdzenia znajomości języka polskiego, podobnie jak ukończenie szkoły innej, niż ta której rozumienie wyznaczają przepisy ustaw regulując kwestie oświaty.

Inne informacje

Do ustalenia, czy przebywasz nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosujemy odpowiednio przepis art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.).

W przypadku gdy z wniosek o uznanie a obywatela polskiego złożysz w czasie, gdy prowadzone jest już wobec Ciebie postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego zostanie umorzone. W przypadku gdy wniosek o uznanie za obywatela polskiego zostanie złożony w czasie, gdy wobec Ciebie jest prowadzone postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego zostanie zawieszone do czasu zakończenia postępowania o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

PAMIĘTAJ ! W sytuacji zajścia jakichkolwiek zmian w Twojej sytuacji faktycznej  – np. zmiany miejsca zamieszkania, zatrudnienia, upływie terminu ważności przedkładanych dokumentów, wyjazdach poza granice Polski w okresie następującym po złożeniu ostatniego oświadczenia w zakresie pobytów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania organu administracji publicznej o takim fakcie, dacie nastąpienia takich okoliczności, charakterze ewentualnego wyjazdu i przedłożenie dokumentów potwierdzających jego służbowy charakter.

Podstawa prawna

Art. 30 – 37 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 347) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączonej do wniosku (Dz. U. z 2012 r. poz. 916) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 149303