Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Nadanie obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: SOC-OP.0133.3.2023
   
Nadanie obywatelstwa polskiego

Data zatwierdzenia:

04.07.2023 r.

Co chcę załatwić?

Uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Kogo dotyczy?

Cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony jeden egzemplarz wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do pobrania: załącznik nr 1).
 2. Twoja jedna aktualna fotografia  - nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii.
 3. Kserokopia Twojego aktualnego paszportu.

UWAGA ! Paszport lub dokument podróży powinien być ważny w toku postępowania w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego. Pamiętaj, że sam fakt złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego nie zwalnia Cię z konieczności dbania o aktualność posiadanych dokumentów. Nie zapominaj zatem o obowiązku wymiany swojego paszportu lub dokumentu podroży, nawet jeżeli termin jego ważności będzie zachowany w dniu złożenia podania, ale upłynie w trakcie procedury. Uwierzytelnioną kopię nowego dokumentu prześlij do wojewody, za pośrednictwem którego złożyłeś swój wniosek.

 1. Kserokopia Twojej aktualnej karty pobytu.

PAMIĘTAJ ! Jeżeli mieszkasz na terenie województwa dolnośląskiego, a w Twojej karcie pobytu jako adres zameldowania oznaczono adres znajdujący się w innym województwie - przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego wymień swoją kartę pobytu na dokument wydany przez wojewodę właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu – nie zapominaj o ciążącym na Tobie obowiązku wymiany karty pobytu w przypadku zmiany jakichkolwiek Twoich danych zamieszczonych w dokumencie.

 1. Oryginał odpisu Twojego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.
 2. Oryginał odpis Twojego aktu małżeństwa wydanego przez polski urząd stanu cywilnego (do złożenia odpisu aktu małżeństwa zobowiązane są wszystkie osoby o stanie cywilnym innym niż „kawaler/panna”, w przypadku osoby rozwiedzionej lub owdowiałej, odpis ten powinien zawierać stosowną adnotację o rozwiązaniu/ustaniu małżeństwa).

UWAGA ! Jeżeli urodziłeś się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, albo zawierałeś poza jej terytorium związek małżeński, aby otrzymać polski odpis aktu stanu cywilnego powinieneś dokonać transkrypcji swojego zagranicznego aktu stanu cywilnego w wybranym urzędzie stanu cywilnego (tzn. zagraniczny dokument powinien zostać wpisany na Twój wniosek do polskiego rejestru stanu cywilnego).

Transkrypcja to wierne i literalne przeniesienie treści zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego. Akt stanu cywilnego,  który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny, dlatego zadbaj aby wszystkie Twoje dane i dane Twoich rodziców zawarte w Twoim akcie urodzenia i Twoim akcie małżeństwa były zgodne, tzn. występowały w takiej samej formie i ilości, np. gdy w Twoim akcie urodzenia wpisano imię ojca "Oleksandr", a w Twoim akcie małżeństwa imię to zapisano już jako "Oleksander"  - uprzednio musisz zadbać o ujednolicenie rozbieżnych danych.

 1. Poświadczenie Twojego zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego, albo inny dokument potwierdzający zamieszkanie na terytorium województwa dolnośląskiego, np. umowa najmu.
 2. Kserokopia decyzji zezwalającej na Twój pobyt stały bądź czasowy w Polsce, zezwalającej na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce.

UWAGA ! Złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego nie zwalnia Cię z konieczności dbania o legalność swojego pobytu w Polsce, jeżeli mieszkasz na jej terytorium. Zezwolenie na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wydana na jego podstawie karta pobytu powinny być ważne w toku procedury o nadanie obywatelstwa polskiego. Nie zapominaj zatem o obowiązku terminowego złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w kraju, nawet jeżeli termin jego ważności będzie zachowany w dniu złożenia podania, ale upłynie w trakcie procedury. Uwierzytelnioną kopię nowej decyzji pobytowej oraz wydanej na jej podstawie karty pobytu prześlij do wojewody, za pośrednictwem którego złożyłeś swój wniosek.

 1. Kserokopia dokumentów stwierdzających tożsamość i obywatelstwo Twojego współmałżonka oraz niepełnoletnich dzieci pozostających pod Twoją władzą rodzicielską, tj. paszportów lub dowodów osobistych (dot. wyłącznie stron personalizacyjnych dokumentów).
 2. Jeżeli Twoi rodzice, albo/i dalsi wstępni posiadali obywatelstwo polskie - złóż posiadane dokumenty potwierdzające taką okoliczność i nie zapominaj o złożeniu dokumentów wskazujących na występujący pomiędzy Wami stopień pokrewieństwa.

UWAGA ! W tym miejscu wskazać należy, że na gruncie obowiązujących przepisów prawa pojęcie obywatelstwa i narodowości nie jest tożsame. Pamiętaj, że w treści podania na str. 5 i 6 formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego powinieneś wpisać informacje o swoich przodkach posiadających obywatelstwo polskie, a nie narodowość polską. Informacje o rodzicach i dalszych wstępnych posiadających narodowość polską możesz zamieść na str. 10 formularza podaniu w miejscu przeznaczonym na uzupełnienie odpowiedzi na pytania i informacje zawarte w formularzu. 

 1. Posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu przez Ciebie obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego – w przypadku, w którym miało to miejsce.
 2. Dokumenty potwierdzające Twoje źródła utrzymania.

UWAGA !  Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą dodatkowo powinieneś złożyć zaświadczenie urzędu skarbowego o braku zaległości/stanie zaległości w opłacaniu podatków oraz zaświadczenie ZUS, co do opłacania stosownych składek.

 1. Dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną lub/i społeczną.
 2. Inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we  wniosku - niewymienione wyżej.
 3. Oryginał Karty Polaka – jeżeli posiadasz pobyt stały, a nie oddałeś oryginału dokumentu przed odbiorem karty pobytu jesteś zobligowany do zwrotu dokumentu w niniejszej procedurze.

UWAGA ! Jeżeli zwróciłeś uprzednio swoją Kartę Polaka do podania dołącz oświadczenie, w którym wskażesz termin i miejsce zwrotu dokumentu.

 1. Jeżeli posiadałeś w przeszłości Kartę Polaka pamiętaj o złożeniu pisemnych wyjaśnień, w treści których wskażesz, co było podstawą jej uzyskania oraz o dołączeniu dokumentów, które potwierdzą wskazywane okoliczności.
 2. W sytuacji wystąpienia rozbieżności w zapisie Twojego imienia, imion, nazwisk, oznaczenia miejsca urodzenia oraz danych Twoich rodziców pomiędzy posiadaną kartą pobytu a aktami stanu cywilnego – złóż stosowne pisemne wyjaśnienia, po otrzymaniu podania organ administracji publicznej oceni czy konieczna jest wymiana któregoś z wcześniej powołanych dokumentów.

Gdy wniosek obejmujesz swoje małoletnie dziecko musisz dodatkowo do niego dołączyć:

 1. Jedną aktualną fotografię dziecka – wymogi co do zdjęcia są takie same jak w  swoim przypadku.
 2. Oryginał odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego, zawierającego pełne dane rodziców.

UWAGA ! Przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego zadbaj o to, aby w  dokumencie tym znalazły się pełne dane rodziców dziecka, tzn. prócz ich imion i nazwisk również ich nazwiska rodowe, daty oraz miejsca ich urodzeń, akty stanu cywilnego niezawierające tych informacji należy uzupełnić o brakujące dane.

 1. Kserokopię aktualnego paszportu  dziecka.
 2. Kserokopię aktualnej karty pobytu dziecka.
 3. W przypadku posiadania przez dziecko zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego – jego poświadczenie.
 4. Poświadczenie zameldowania na pobyt stały bądź czasowy na obszarze województwa dolnośląskiego lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania Twojego dziecka;
 5. Dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązku szkolnego ciążącego na małoletnim, np. stosowne zaświadczenie ze szkoły, kopię aktualnej legitymacji szkolnej;
 6. Jeżeli na Twoim dziecku nie ciąży jeszcze obowiązek szkolny, a uczęszcza ono do przedszkola lub żłobka – dokument potwierdzający taką okoliczność, np. stosowne zaświadczenie z placówki.
 7. Stosownie do okoliczności:

a.       oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego przez małoletniego - ! należy złożyć oryginał dokumentu wraz z kopią stosownego dokumentu tożsamości;

 

b.       dokumenty potwierdzające, że drugiemu z rodziców dziecka nie przysługuje władza rodzicielska (pamiętaj, że jeżeli w zagranicznym akcie urodzenia wskazano dane kryjące drugiego z rodziców - do akt, prócz polskiego odpisu aktu urodzenia, powinieneś załączyć kopię zagranicznego aktu urodzenia lub wyciągu z ksiąg stanu cywilnego, z którego okoliczność taka będzie wynikać wprost).

 1. Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat o wyrażeniu zgody na  nabycie obywatelstwa polskiego- ! należy złożyć oryginał dokumentu.

UWAGA !  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego może być przyjęte do protokołu przed:

a.       wojewodą – w przypadku, w którym osoba je składająca mieszka w Polsce legalnie, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym

Pamiętaj ! Jeżeli wojewodą właściwym do przyjęcia protokołu jest Wojewoda Dolnośląski to dopiero po złożeniu przedmiotowego podania pracownik tutejszego Urzędu skontaktuje  się z Tobą, celem ustalenia terminu wizyty na przyjęcie oświadczenia, o którym mowa powyżej.

b.       konsulem – w przypadku, w którym osoba je składająca mieszka poza Polską,

albo może zostać złożone:

c.       korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym (tzn. z podpisem, którego własnoręczność została potwierdzona przez notariusza).

UWAGA ! Oświadczenie w formie korespondencyjnej należy złożyć w sposób umożliwiający prawidłowe ustalenie danych zarówno osoby oświadczającej, jak i małoletniego – wzór do pobrania załącznik nr 4 (dot. rodzica wyrażającego zgodę na nabycie obywatelstwa polskiego przez małoletniego – na każde małoletnie dziecka przypada odrębne oświadczenie) i załącznik nr 5 (dot. małoletniego, który ukończył 16 rok życia i wyraża zgodę na nabycie obywatelstwa polskiego przez siebie).

UWAGA ! Złożenie oświadczenia korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym przed dniem 10 listopada 2022 r., albo takiego, które nie będzie zawierać wystarczających danych - będzie wiązać się z tym, że zostaniesz zobligowany do jego przedłożenia ponownie.

WAŻNE !

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie (tzn. potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem może zostać poświadczona wyłącznie przez notariusza, albo polskiego konsula.

UWAGA ! Procedura nadania obywatelstwa  polskiego nie podlega co do zasady przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) -  w związku z powyższym pracownik organu administracji publicznej nie może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopii Twoich dokumentów.

UWAGA ! Wymagane w sprawie odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polskie urzędy stanu cywilnego składa się w oryginale, nie ma możliwości złożenia ich w formie uwierzytelnionych kopii.

Pamiętaj ! Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula Rzeczypospolitej Polskiej (z wykluczeniem paszportu zagranicznego). To oznacza, że do podania powinieneś dołączyć zarówno dokument sporządzony w języku obcym (albo jego uwierzytelnioną kopię), jak i oryginał jego tłumaczenia.

WAŻNE !

Kompletując wymagane dokumenty pamiętaj o tym, że oryginały dokumentów załączonych do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego po ich przekazaniu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowo jesteś zobowiązany do osobistego działania, a osoba trzecia może zostać upoważniona przez Ciebie jedynie do odbioru korespondencji.

UWAGA ! Jeżeli złożony przez Ciebie wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, albo nie złożysz wraz z nim wszystkich wymaganych dokumentów – zostaniesz zobligowany do uzupełnienia podania w terminie jedynie 30 dni od daty odbioru pisma. Termin ten nie podlega przedłużeniu i Twój wniosek po jego upływie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Uzupełniając złożony już wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego korzystać należy z formularza uzupełnienia wniosku (do pobrania: załącznik nr 6).

Zgłoszenie zmiany adresu zamieszkania powinno nastąpić na stosownym formularzu (do pobrania: załącznik nr 7).

 

UWAGA !

Dokumenty znajdujące się w aktach sprawy powinny być aktualne nie tylko w chwili składania wniosku, ale i na czas  trwającej procedury, aż do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie informuję, że osoba występująca z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego w trakcie postępowania administracyjnego jest zobligowana do niezwłocznego informowania organu administracji publicznej o wszelkich istotnych zmianach w jej sytuacji faktycznej mających znaczenie dla prowadzonego postępowania administracyjnego, np. zmianie miejsca zamieszkania (wzór zgłoszenia w tym zakresie (do pobrania: załącznik nr 7), zmianie miejsca zatrudnienia, wymianie dokumentów tożsamości, zmianie stanu cywilnego, narodzinach dziecka, zmianie rodzaju posiadanego tytułu pobytowego itd. W takiej sytuacji – prócz pisemnego zgłoszenia - koniecznym jest również złożenie dokumentów potwierdzających nastąpienie takiej zmiany.

Wolę:

 • wycofania wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego zgłosić należy pisemnie korzystając z formularza wycofania wniosku (do pobrania: załącznik nr 8).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (do pobrania: załącznik nr 1) wraz z aneksem - jeśli obejmujesz wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego więcej niż jedno dziecko (do pobrania: załącznik nr 3).

Jak wypełnić dokumenty ?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego wypełnij zgodnie ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania: załącznik nr 2).

Sam możesz się również posiłkować pouczeniem ze strony 12 i 13 wniosku, które określa jak należy poprawnie wypełnić podanie.

Pamiętaj, że stan cywilny powinieneś określić przy użyciu sformułowań:

panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec

– stosownie do swojej sytuacji faktycznej.

Pamiętaj ! Przed złożeniem podanie należy własnoręcznie popisać na str. 3 i 11. Własnoręczność każdego z popisów powinna zostać poświadczona przez notariusza (w przypadku złożenia wniosku korespondencyjnie). Wniosek podpisuje:

 1. wnioskodawca – w przypadku składania wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego dla siebie;
 2. rodzic/opiekun prawny - w przypadku składania wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu.

Osoby, które posiadają małoletnie dzieci powinny wskazywać w treści wniosku czy posiadają one obywatelstwo polskie, jeżeli nie posiadasz małoletnich dzieci nieposiadających obywatelstwa polskiego na str. 9 wniosku powołaj się na taką okoliczność wprost.  UWAGA ! Jeżeli nie chcesz objąć swoich małoletnich dzieci nieposiadających obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej składanym wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego, pamiętaj, aby obok ich danych wyraźnie wskazać, że nie obejmujesz ich swoim podaniem oraz to czy drugiemu z rodziców przysługuje władza rodzicielska czy też nie.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 465 z późn. zm.) nadanie obywatelstwa polskiemu jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, jeżeli drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska - cudzoziemiec pozostający w takiej sytuacji winien zatem bezwzględnie objąć swoim wnioskiem małoletnie dziecko oraz dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające, że drugi z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej.

Wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego nie może zostać objęte Twoje pełnoletnie dziecko, ani Twój współmałżonek.

Ile muszę zapłacić?

Wydanie rozstrzygnięcia w przedmiocie o nadanie obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty ?

Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.

Gdzie załatwię sprawę?

Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawie możesz złożyć

 1. korespondencyjnie przesyłając je na adres:

ODDZIAŁ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 1. albo poprzez ich pozostawienie w specjalnej skrzynce oddawczej znajdującej się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na Sali Obsługi Klienta A.

Z uwagi na przyjęty sposób składania podań rezerwacja terminów wizyt na złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego nie jest prowadzona.

Aktualne informacje o Oddziale Obywatelstwa Polskiego znajdziesz na stronie: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/obywatelstwo/14398,INFORMACJE.html.

Dodatkowe informacje w zakresie uznania za obywatela polskiego możesz otrzymać pod numerem 71 340 66 09 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Swoje pytania możesz również skierować na adres e-mail: soc@duw.pl.

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów - w przypadku niektórych danych i dokumentów organ administracji publicznej ma prawo wyznaczyć 30-dniowy termin ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przekaże wniosek do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, o czym zostaniesz poinformowany wysłanym do Twojej wiadomości pismem.

Jaki jest czas reakcji?

Procedura nadania obywatelstwa polskiego nie podlega przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego - za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń - brak jest zatem regulacji prawnych, które wyznaczyłyby termin rozpatrzenia wniosku.

Natomiast samo przekazanie przez nas wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji następuje po pozytywnej jego weryfikacji i stwierdzeniu, że wszystkie wymagane dokumenty zostały do niego załączone.
Jak się odwołać ?

Postępowanie z zakresu nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest postępowaniem o charakterze szczególnym i przepisy prawa nie przewidują trybu odwoławczego od rozstrzygnięć w przedmiocie nadania lub odmowy nadania obywatelstwa polskiego. Zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego nie zawiera uzasadnienia.

Informacje dodatkowe

Z uwagi na ograniczony zakres stosowania zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze nadania obywatelstwa polskiego – w tego typu sprawie możesz jedynie upoważnić inną osobę do odbioru korespondencji (umocowanie takie zamieść w miejscu przeznaczonym na dodatkowe informacje w treści formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego), ale nie możesz działać w niej za pośrednictwem pełnomocnika.

UWAGA ! Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze nadania obywatelstwa polskiego ograniczone jedynie do przepisów dotyczących doręczeń wyłącza również możliwość wykorzystania w niej zapisów, o których mowa w art. 76 a wcześniej wspominanej ustawy, tym samym wykluczając możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów zarówno przez pracowników tutejszego Urzędu, jak i profesjonalnych pełnomocników. Jedynymi organami posiadającymi uprawnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów w procedurze nadania obywatelstwa polskiego są notariusz oraz konsul Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna

Art. 18-29  ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r. poz. 927). W zakresie doręczeń stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 194406