Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Karta Polaka - świadczenie pieniężne - karta usługi

 

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-POK.0133.1.2017
Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka Data zatwierdzenia:
  21.05.2018 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku posiadacza Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium RP.

Kogo dotyczy?

Cudzoziemca, który  złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w Polsce po dniu 1 stycznia 2017 r. i posiada Kartę Polaka.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składasz do wojewody, do którego złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Co przygotować?

Przygotuj:

 1. wypełniony i podpisany przez Ciebie - wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego [na właściwym formularzu], 
 2. poświadczoną urzędowo kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz członków Twojej rodziny objętych wnioskiem [np. kopia paszportu],
 3. poświadczone urzędowo kopie dokumentów potwierdzających Twoje prawo pobytu na terytorium RP i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem  (np. wiza, karta pobytu),
 4. poświadczone urzędowo kopie Twojej Karty Polaka i członków Twojej rodziny – jeśli je posiadają,
 5. oryginały odpisów: aktu urodzenia i aktu małżeństwa Twoje i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, pokrewieństwo Twoje i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem,
 6. wszelkie inne dokumenty potwierdzające fakt Twojego przebywania i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem na terytorium RP –  np. potwierdzenie zameldowania na terytorium RP, zaświadczenia z zakładu pracy, umowa o pracę,  dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, umowa najmu lokalu, dla dzieci zaświadczenie z przedszkola, szkoły, kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej, dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium RP, itp.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym złóż wraz z ich tłumaczeniem na język polski (do pobrania: załącznik nr 3)

Możesz wyznaczyć  pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy (do pobrania załącznik nr 4), jak również pełnomocnika do doręczeń, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania załącznik nr 5).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka (do pobrania: załącznik nr 1).

Tu znajdziesz wzór prawidłowo uzupełnionego formularza (do pobrania: załącznik nr 2).

Wniosek można pobrać w Oddziale Paszportów i Obsługi Klienta.

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem na stronie 5 wniosku.

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij białe pola wniosku zgodnie z załączonym wzorem.

Koniecznie podpisz się pod wnioskiem.

Ile muszę zapłacić?

Możesz to zrobić przelewem bankowym lub zapłacić w kasie urzędu:

10 zł - opłata za wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego

17 zł - opłata za pełnomocnictwo [(nie musisz płacić jeżeli Twoim pełnomocnikiem będzie Twój współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie itd. lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd.).

Wpłać na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.:

 • nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895,
 • zapłać w  kasie   Dolnośląskiego    Urzędu    Wojewódzkiego we Wrocławiu.
  Godziny otwarcia kasy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.30-15.45, środa w godz. 8.00-18.00.
Kiedy złożyć dokumenty?
 • Po 1 stycznia 2017 r.
 • Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złóż w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek wraz z dokumentami złóż do wojewody właściwego z uwagi na miejsce złożenia wniosku o pobyt stały. 

Dokumenty złóż osobiście we Wrocławiu lub w delegaturach Urzędu w Jeleniej Górze, Legnicy lub Wałbrzychu lub wyślij pocztą.


Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

PARTER – Oddział Obsługi Klienta i Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców.

Po przybyciu do urzędu pobierz numer z automatu biletowego.

Informacja telefoniczna pod numerem: 71  340 66 09.

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00-16.00, środa w godz. 8.00-18.00.

Co zrobi Urząd?
 • Rozpatrzymy Twój wniosek.
 • Poprosimy ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 • Wydamy decyzję w sprawie.
Jaki jest czas reakcji?

 

 • Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 • W przypadku braków w dokumentacji wezwiemy Cię do ich uzupełnienia
  i powiadomimy Cię o nowym terminie załatwienia sprawy.
Jak się odwołać?

Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby  odwołać się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe
 • Jeśli zamieszkujesz teren woj. dolnośląskiego po wypłatę świadczenia pieniężnego zgłoś się do starosty lub prezydenta miasta, którego wskażemy Ci w decyzji.
 • Jeśli mieszkasz na terenie miasta Wrocławia po wypłatę świadczenia zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Hubska 30-32, 50-502 Wrocław Kancelaria.

Kontakt telefoniczny (71) 78 22 373

Podstawa prawna
 • Art. 8b ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 7 września 2007 r.  o Karcie Polaka,
 • Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy, 
 • Przepisy rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla  posiadaczy Karty Polaka, 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 62437