Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Karta Polaka - świadczenie pieniężne

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-POK.0133.1.2017
Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka Data zatwierdzenia:
    9 stycznia 2017
Co chcę załatwić?

Uzyskać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej w trybie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Dolnośląskiego  na podstawie wniosku uprawnionego cudzoziemca - posiadacza Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium RP.

Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
Kogo dotyczy?

Cudzoziemca, który  złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9  - posiada Kartę Polaka - ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2016, poz.1990 z późn. zm.) na jego wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne na okres do
9 miesięcy.

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
 • Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
 • Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 • Kolejny wniosek o świadczenie pieniężne złożony przez osobę, której przyznano świadczenie pieniężne w łącznym wymiarze 9 miesięcy, pozostawia się bez rozpoznania.
 • Świadczenie pieniężne ustala się w kwocie stanowiącej:

1)  w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;

2)    w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.

 • Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględnia się wyłącznie członków rodziny wnioskodawcy – małżonka
  i małoletnie dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską, którzy przebywają razem z nim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Świadczenie będzie przysługiwało Cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017r.
 • Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która została objęta tym świadczeniem jako członek rodziny wnioskodawcy, a następnie złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
 • Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
 • W przypadku zmiany miejsca pobytu przez wnioskodawcę lub członków rodziny określonych w art. 8c ust. 1 pkt 1 na inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego
 • W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego.
 • W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.
 • Świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.3).
Co przygotować?

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez cudzoziemca - wnioskodawcę wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się na formularzu, którego wzór określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
  23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy  (Dz. U. z 2016, poz. 2274), 
 2. poświadczona urzędowo kopia wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem,
 3. poświadczone urzędowo kopie dokumentów potwierdzających prawo pobytu na terytorium RP wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem  (np. wiza, karta pobytu),
 4. poświadczone urzędowo kopie Karty Polaka wnioskodawcy i członków jego rodziny – jeśli je posiadają,
 5. oryginały odpisów: aktu urodzenia i aktu małżeństwa wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, pokrewieństwo wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem,
 6. wszelkie inne dokumenty potwierdzające fakt przebywania wnioskodawcy i członków jego rodziny objętych wnioskiem na terytorium RP –  np. zaświadczenie z przedszkola, szkoły, potwierdzenie zameldowania na terytorium RP, zaświadczenia z zakładu pracy, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, dokumenty dot. prowadzonej działalności na terytorium RP, itp.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym

Cudzoziemiec może wyznaczyć  pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy. Pełnomocnictwo z dowodem wniesienia opłaty skarbowej dołącza się do wniosku (do pobrania: załącznik 3). Od opłaty skarbowej zwolnione jest udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Wnioskodawca może  wyznaczyć również pełnomocnika do doręczeń, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja (do pobrania: załącznik nr 4).  Pełnomocnictwo do doręczeń nie podlega opłacie skarbowej.

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka (do pobrania: załącznik nr 1) zgodnie ze wzorem prawidłowo uzupełnionego formularza (do pobrania: załącznik nr 2).

Wniosek można pobrać w Oddziale Obsługi Klienta i Paszportów  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław lub na stronie internetowej www.duw.pl

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem na stronie 5 wniosku.

Jak wypełnić dokumenty?  
Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa za decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego wynosi 10 zł.

opłata za pełnomocnictwo – 17 zł.
UWAGA
Beneficjentem opłat skarbowych jest Urząd Miasta Wrocławia.
Opłatę skarbową można wpłacać:
na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.

nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
lub
w  kasie   Dolnośląskiego    Urzędu    Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Godziny otwarcia kasy:pon,wt, śr cz,pt 9.30-15.45, środa 8-17.45

Kiedy złożyć dokumenty? po 2 stycznia 2017r
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek wraz z dokumentami składa się do wojewody właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania cudzoziemca, którego postępowanie dotyczy. 

Dokumenty można składać osobiście:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

PARTER – Oddział Obsługi Klienta i Paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Po przybyciu do urzędu proszę pobrać numer z automatu biletowego.

Informacja telefoniczna pod numerem: 71  340 66 09.

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.30-15.45
środa w godz. 8.00-18.00

Co zrobi Urząd?
 1. Zweryfikuje wniosek.
 2. Poprosi ewentualnie o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 3. Wyda decyzję w sprawie.
Jaki jest czas reakcji? Miesiąc od dnia złożenia wniosku a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej wymagającej przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego  2 miesiące od dnia złożenia wniosku - art 35 par. 3 kpa
Jak się odwołać?

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe
 • Świadczenia pieniężne będą wypłacane z rezerwy celowej budżetu państwa do wysokości kwoty rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na dany rok.
 • W przypadku, gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego   z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych według stanu na koniec każdego miesiąca.

Informacja dla posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia, którzy otrzymali pozytywną decyzję Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego.

Świadczenie pieniężne wypłacane jest przez:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń

ul. Hubska 30-32

pokój 208

50-502 Wrocław

tel. 71 78 22 373

Podstawa prawna
 • Art. 8b ust 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 7 września 2007r.  o Karcie Polaka (tj. Dz.U z 2014r., poz. 1187 z późn. zm.)
 • Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy  (Dz. U. z 2016, poz. 2274), 
 • Przepisy rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla  posiadaczy Karty Polaka  (Dz. U. z 2016, poz.2275)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

Załączniki do strony

liczba wejść: 10427