Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatele UE / EU citizens

Prawo pobytu i prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC.LPI.0133.17.2019.WM

Prawo pobytu i prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE

Data zatwierdzenia:
     11 maja 2019r.
Co chcę załatwić? Zalegalizować pobyt członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem UE na terytorium RP.
Kogo dotyczy? Członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE.
Co przygotować?

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE lub o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE :

 • Wypełniony wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE lub wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku (dot.wydania),
 • 2 aktualne fotografie (nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiajace wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza żrenice. Linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, przedstawiać cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry).
  Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami.
  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,
 • 3 egz. kserokopii dokumentu potwierdzajacego obywatelstwo i tożsamość
  (strony z danymi osobowymi),
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małżonek - kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie związku małżeńskiego,
 • zstępny (dzieci) / wstępny (rodzice) - kserokopię dokumentu potwierdzającego istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE.

  Ważne informacje:

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Wniosek można pobrać także :

 • w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
 •  

Wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem (str. 8 wniosku)

Ile muszę zapłacić?

Nie pobiera się opłat.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek o wydanie/wymianę  karty pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE składa się osobiście w sytuacji gdy obywatel UE ma zarejestrowany  na terytorium RP pobyt.
Wniosek o wydanie/wymianę  karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE  niebędącego obywatelem UE należy złożyć osobiście po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem UE.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda:
 • Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,
 • Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

W przypadku nie spełnienia warunków do zalegalizowania pobytu wyda:

 • decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać? Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2019r.,  poz. 293),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2018r.,poz. 2096 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1969).

  Informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
  • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
  • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
  • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
  • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 14476