Aktualnie znajdujesz się na:

Obywatele UE / EU citizens

Prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC.LPI.0133.16.2019.WM
Prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej
i członków ich rodzin
Data zatwierdzenia:
        11 maja 2019r.
Co chcę załatwić? Uzyskać prawo stałego pobytu na terytorium RP.
Kogo dotyczy?
 • Obywatela UE,
 • Obywatela państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
 • Obywatela państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (są to: Norwegia, Islandia, Lichtenstein oraz Szwajcaria), Członka rodziny obywatela UE.
Co przygotować?

Przygotuj:
w przypadku ubiegania się o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE:

 • Wypełniony wniosek o wydanie/wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku (dot.wydania),
 • 3 egz. kserokopii ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego  tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (strony z danymi osobowymi),
 • 2 aktualne fotografie (nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku, przedstawiające twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiajace wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza żrenice. Linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii, przedstawiać cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry).
  Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, fotografia dołączona do wniosku może przedstawiać tę osobę w okularach z ciemnymi szkłami.
  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

w przypadku wymiany dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu:

 • 2 aktualne fotografie jak wyżej.
 • Wszelkie dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium RP np. potwierdzenia zameldowania, dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia z uczelni o odbywaniu studiów na terytorium RP.

   Ważne informacje:

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu (przez adwokata, radcę prawnego, notariusza itp.).

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski w oryginale, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:
Wniosek o wydanie/wymianę dokumentu  potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnij pola formularza zgodnie z pouczeniem (str. 8 wniosku)

Ile muszę zapłacić? Nie pobiera się opłat.
Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie/wymianę dokumentu  potwierdzającego prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin składa się osobiście po upływie 5 letniego nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobyt na terytorium RP uważa się za nieprzerwany, w przypadku gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
 
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Co zrobi Urząd?
 • Rozpatrzy Twój wniosek.
 • Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie danych lub brakujących dokumentów.
 • Wyda dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie . Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.

Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od strony, które potwierdziły jej otrzymanie, odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 293),
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1969).

  Informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
  • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
  • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
  • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
  • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 14751