Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna

Wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr: NK-KSE.0133.1.2023
 
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja Data zatwierdzenia:
     23.06.2023 r.
Co chcę załatwić? Wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja na obszarze województwa dolnośląskiego
Kogo dotyczy?

W zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań związanych
  z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
 2. zawarła umowę z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, która:
 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej (które wymagają wiedzy prawniczej),
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

          oraz mediatorem;

 1. gwarantuje należyte wykonanie zadania, przez zapewnienie:
 • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. opracowała i stosuje standardy obsługi oraz wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.

W zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
 2. zawarła umowę z doradcą oraz mediatorem;
 3. gwarantuje należyte wykonanie zadania, przez zapewnienie:
 • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. opracowała i stosuje standardy obsługi oraz wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji:

Organizacja pozarządowa, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. ma co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z prowadzeniem mediacji;
 2. zawarła umowy z co najmniej trzema mediatorami;
 3. gwarantuje należyte wykonanie zadania, przez zapewnienie:
 • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnej mediacji i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnej mediacji,
 • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnej mediacji, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. opracowała i stosuje standardy obsługi oraz wewnętrzny system kontroli jakości świadczonej nieodpłatnej mediacji.

Uwaga!

Mediator to osoba wpisana na jedną z list prowadzoną przez:

 • prezesa właściwego sądu okręgowego,
 • organizację pozarządową w ramach jej statutowych zadań lub uczelnię, która informacje o prowadzonych przez siebie listach przekazała prezesowi właściwego sądu okręgowego.

Doradca to osoba, która ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, lub osoba która posiada doświadczenie w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Uprawnionymi do prowadzenia szkoleń oraz wydawania zaświadczeń w powyższym zakresie są podmioty posiadające stosowną decyzję Ministra Sprawiedliwości. Informacja o tych podmiotach jest publikowana na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Co przygotować?
 1. dokumenty, które potwierdzają posiadanie wymaganego doświadczenia,
 2. listę osób, z którymi Twoja organizacja zawarła umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,
 3. pisemne zobowiązanie do zapewnienia realizacji zadania w sposób zapewniający:
 • poufność w związku ze świadczeniem nieodpłatnej mediacji i jego dokumentowaniem,
 • profesjonalne i rzetelne świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,
 • przestrzeganie zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
 1. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości.
 2. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym przez doradcę/doradców szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego lub zaświadczenie o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego – DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

Uwaga!

Składając wniosek o wpis na listę zalecamy przygotowanie tylko tych dokumentów, z których będzie wynikać spełnienie formalnych warunków określonych w przepisach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej. Wojewoda prowadzi w powyższym zakresie postępowanie administracyjne, nie zaś postępowanie konkursowe, w związku z czym przedkładanie dokumentów obrazujących posiadanie dłuższego doświadczenia lub zawarcie umów
z większą liczbą osób niż wymagają przepisy ww. ustawy jest zbędne.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 1. wniosek – możesz skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru wniosku,
 2. pisemne zobowiązanie do realizacji zadania w sposób gwarantujący zachowanie (możesz skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru takiego oświadczenia):
 • poufności w związku z udzielaniem i dokumentowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,
 • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji,
 • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji, w szczególności, w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów
Jak wypełnić dokumenty?

Pobierz i czytelnie wypełnij przygotowane przez nas formularze (wniosek oraz oświadczenie) lub przygotuj wniosek wraz z wymaganymi dokumentami we własnym zakresie.

Pamiętaj!

Wniosek musi być podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu organizacji (zgodnie z jej statutem) lub osoby do tego właściwie umocowane (pełnomocnictwo).

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu organizacji. Do pełnomocnictwa dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Za pełnomocnictwo zapłać gotówką lub kartą płatniczą:

 • w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia (gdy funkcjonują),
 • przelewem na konto:

Gmina Wrocław,

Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8,

PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Ile muszę zapłacić?

Za wydanie decyzji wymaga jest opłata skarbowa w wysokości 10 zł płatna:

 • w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia (gdy funkcjonują),
 • na konto:

Gmina Wrocław,

Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8,

PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Uwaga!

Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie wpisu wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty złóż w dogodnym, wygodnym dla Ciebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Przygotowane dokumenty możesz złożyć:

 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • pocztą tradycyjną,
 • lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu się).

Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu:

71-340-61-80 lub 71-340-65-84

Co zrobi Urząd?

Po stwierdzeniu kompletności dokumentów Wojewoda Dolnośląski wyda decyzję administracyjną w przedmiocie wpisania organizacji pozarządowej na listę. Twoja organizacja zostanie wpisana na listę, gdy decyzja ta stanie się ostateczna.

Decyzja staje się ostateczna:

 • po upływie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisaniu na listę (dzień doręczenia nie jest wliczany do powyższego terminu) - jeśli Twoja organizacja nie wniesie odwołania od tej decyzji,
 • z dniem doręczenia Wojewodzie Dolnośląskiemu oświadczenia o rezygnacji z prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie można złożyć w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania.

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa do wniesienia odwołania przyspiesza proces wpisu na listę. Możesz skorzystać z przykładowego wzoru oświadczenia – pobierz go i wypełnij.

Jeśli w trakcie rozpatrywania sprawy Twojej organizacji stwierdzimy brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, wezwiemy Cię do uzupełnienia wniosku. Jeśli nie uzupełnisz braków w określonym terminie, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Podczas rozpatrywania Twojej sprawy możemy wezwać Cię także do dołączenia do wniosku informacji o okresie i sposobie udzielania przez Twoją organizację porad prawnych, informacji prawnych lub prowadzenia mediacji.

Twoja organizacja otrzyma decyzję odmowną, jeżeli w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku:

 • nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego,
 • wykorzystała dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem,
 • starosta rozwiązał z nią umowę,
 • nie spełnia warunków wymaganych do uzyskania wpisu.

Okres 2 lat liczy się od dnia rozliczenia z dotacji i zwrotu nienależytych środków z odsetkami albo od rozwiązania umowy.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadku braku możliwości dochowania powyższego terminu zostaniesz zawiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Jak się odwołać? Od decyzji możesz złożyć odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Organizacje pozarządowe wpisane na listę są zobowiązane zgłaszać Wojewodzie Dolnośląskiemu informacje na temat:

 • zmiany danych organizacji (np. zmiana nazwy lub adres siedziby),
 • zmiany statutu lub innego wewnętrznego dokumentu organizacji, który spowoduje zaprzestaniem prowadzenia działalności w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji.

Informację o zmianie możesz złożyć:

 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • pocztą tradycyjną,
 • lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 7974