Aktualnie znajdujesz się na:

Ustalenie warunków zabudowy/lokalizacja inwestycji celu publicznego

Ustalenie warunków zabudowy/Lokalizacja inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:  IF-PP.0133.1.2020

Ustalenie warunków zabudowy/Lokalizacja inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Data zatwierdzenia:
     2 marca 2020 r.

Co chcę załatwić?

Ustalenie warunków zabudowy/Lokalizację inwestycji celu publicznego

na terenach zamkniętych.

Kogo dotyczy?

Osoby fizyczne, osoby prawne, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Dokumenty obowiązkowe:

 1.  Kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych w skali 1:2000, z określonymi  granicami terenu objętego wnioskiem.
 2.  Charakterystykę inwestycji obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej, 
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w przypadku braku decyzji, informację czy inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozp. R.M. z dnia 9 listopada 2010 r.) lub informację RDOŚ o braku potrzeby określenia uwarunkowań środowiskowych dla lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
 1.  Pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu inwestora  (odpis KRS).
 2.  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej oraz w sytuacji, gdy inwestor ustanowił pełnomocnika dowód zapłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii.

Dokumenty dodatkowe, mające wpływ na przebieg i termin rozstrzygnięcia sprawy:

 1.  Informację od właściwego miejscowo wójta/burmistrza/prezydenta o tym, że teren objęty wnioskiem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2.  Wypis z ewidencji gruntów dla działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek, na które inwestycja będzie oddziaływać, nie starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
 3.  Potwierdzenie uzyskane od właściwego zarządcy nieruchomości (tylko w odniesieniu do terenów kolejowych), że nieruchomości objęte wnioskiem posiadają status terenu „zamkniętego”.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

Jak wypełnić dokumenty?

Czytelnie wypełnij wniosek, zgodnie z opisem pól.

Ile muszę zapłacić?

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy/ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 107 zł  zgodnie z załącznikiem  
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.) Za udzielone pełnomocnictwo opłata skarbowa wynosi 17 zł, zgodnie
z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Należności z tytułu opłaty skarbowej od spraw załatwianych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim należy wnosić:
gotówką:

 • w kasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
 • w kasach Urzędu Miejskiego

lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „DUW - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy/  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, dołączając komplet wymaganych dokumentów, przy czym najpierw możesz się skonsultować z Wydziałem Infrastruktury, Oddziałem Planowania Przestrzennego

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas listem poleconym lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta, znajdującym się po prawej stronie wejścia głównego do Urzędu.

Znajdziesz nas pod adresem:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153Wrocław.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie lub mailowo:

IMIĘ I NAZWISKO

POKÓJ NR

NR TELEFONU

E-MAIL

Ewa Stachera – kierownik oddziału

2106

071  340 67 23

e.stachera@duw.pl

Anna Kuźma

2110

071  340 61 95

a.kuzma@duw.pl

Grażyna Matyśkiewicz

2110

071  340 65 03

g.matyskiewicz@duw.pl

 

Co zrobi Urząd?

Wyda decyzję administracyjną.

Jaki jest czas reakcji?

Nie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do wskazanego terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jak się odwołać?

Od decyzji stronie służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub publicznego ogłoszenia.  Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania masz prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Jako dowód w postępowaniu należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Zaświadczenie o ostateczności decyzji wydawane jest na pisemne żądanie. Zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, określonej w cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Art. 51 ust. 1pkt 3), art. 60 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256).

liczba wejść: 42576