Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynacja świadczeń wychowawczych i rodzinnych

Ulga w spłacie należności

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WE WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Znak sprawy:

ZP-KŚ.0133.1.2024

Ulga w spłacie należności

Data zatwierdzenia:

 

24.04.2024 r.

 

Co chcę załatwić?

Ubiegać się o ulgę w spłacie należności.

Jeżeli w sytuacji rodziny zobowiązanego do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, wojewoda, na wniosek dłużnika, może udzielić ulgi w spłacie należności w postaci:

1) umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami
    w całości lub w części;

2) odroczenia terminu płatności należności;
3) rozłożenia należności na raty.

Kogo dotyczy?

Osoby/dłużnika zobowiązanego do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń  podlegających koordynacji.

Co przygotować?

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności należy złożyć w formie pisemnej (wniosek o ulgę powinien być własnoręcznie podpisany przez wnoszącego).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty przedstawiające sytuację materialno-bytową rodziny:

1) dokumenty (zaświadczenia pracodawcy) potwierdzające wysokość dochodu (netto) wszystkich pełnoletnich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

2) kopię wyroku orzekającego separację lub rozwód;

3) aktualne zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kopię decyzji instytucji zagranicznej o wysokości i rodzaju pobieranych świadczeń /bądź zaświadczenie potwierdzające brak uprawnień do pobierania świadczeń;

4) dowody dokumentujące ponoszone stałe koszty utrzymania gospodarstwa domowego
(z ostatniego m-ca) - czynsz, energia, gaz, woda oraz inne dowody dokumentujące szczególnie trudną sytuację rodzinną (np. orzeczenie o niepełnosprawności członka rodziny, zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, oświadczenie o pozostawaniu bez pracy).  

 

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

1. We wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności należy wskazać:
1) przedmiot wniosku, tj. określić rodzaj ulgi, o którą występuje zobowiązany;
2) zakres wniosku, tj. określić, czy dotyczy należności głównej i/lub odsetek;
2.W przypadku wniosku o rozłożenie spłaty należności na raty – należy podać proponowaną miesięczną wysokość raty.
3. W przypadku wniosku o odroczenie terminu płatności należności – należy podać termin, do którego nastąpi spłata.
4. W przypadku wniosku o umorzenie należności – zakres umorzenia.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek o udzielenie ulgi należy wypełnić czytelnie, pamiętając o sprecyzowaniu rodzaju ulgi, o jaką się występuje.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłat.

Kiedy złożyć dokumenty?

Jeżeli w sytuacji rodziny zobowiązanego do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń  zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające wystąpienie o zastosowanie ulgi.

 

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty należy:
1) złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta/ parter w godzinach pracy urzędu;
2) przesłać na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Koordynacji Świadczeń
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław;
3) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - adres skrytki ePUAP:  /req49xn18v/skrytka

Co zrobi Urząd?

Po sprawdzeniu prawidłowości przekazanych dokumentów wydamy decyzję administracyjną.

Jaki jest czas reakcji?

Sprawę załatwimy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, czas może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

 

Jak się odwołać?

Za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej - Warszawa, ul Nowogrodzka 1/3/5.

Informacje dodatkowe

Informujemy, że złożenie wniosku o umorzenie, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności  nie wstrzymuje naliczania ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych - odsetki są naliczane do momentu spłaty nienależnie pobranych świadczeń.

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 323), art. 25 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 421).

 

 

 

liczba wejść: 819