Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Geodezja i kartografia

Złożenie skargi lub wniosku dotyczących działań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Znak sprawy:  GK-ONG.0133.1.2023
 
Złożenie skargi lub wniosku dotyczących działań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Data zatwierdzenia:
 10.03.2023r.
Co chcę załatwić?
 • Złożyć skargę dotyczącą w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej albo przez jego pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.
 • Złożyć wniosek, którego przedmiotem są w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej.
Kogo dotyczy? Każdego zainteresowanego złożeniem skargi lub wniosku w interesie publicznym, własnym, lub innej osoby za jej zgodą.
Co przygotować?

Jeżeli posiadasz, przygotuj kopie dokumentów potwierdzających zasadność skargi lub wniosku (np. kserokopia pisma).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Przy zgłaszaniu skarg i wniosków nie obowiązuje żaden formularz.

Skargę lub wniosek opisz samodzielnie w piśmie złożonym osobiście bądź przekazanym
e-mailem, faksem, pocztą tradycyjną lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Istnieje możliwość złożenia skargi lub wniosku ustnie. Pracownik przyjmujący zgłoszenie sporządzi wówczas protokół, który podpisują obie strony (składający i przyjmujący zgłoszenie).

Jak wypełnić dokumenty?

Pisząc skargę lub wniosek, pamiętaj o podaniu swojego imienia i nazwiska lub nazwy reprezentowanego przez siebie podmiotu oraz adresu do korespondencji. Skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrzone.

W opisie skargi podaj:

 • datę zdarzenia, którego dotyczy skarga,
 • okoliczności zdarzenia,
 • informacje o organie lub pracownikach urzędu, których dotyczy skarga (np. nazwa organu lub wydziału /oddziału/ odpowiedzialnego za załatwienie sprawy, nazwisko oraz stanowisko służbowe urzędnika, sygnatura akt sprawy, data i numer wydanej decyzji),
 • opis niewłaściwego działania organu, urzędu lub pracownika,
 • jakiej reakcji od nas oczekujesz.

 

Jeżeli w sprawie będącej przedmiotem skargi toczyło lub toczy się postępowanie administracyjne, podaj tę informację w opisie skargi.

Jeżeli z treści Twojego pisma nie będziemy mogli ustalić, czego dokładnie ono dotyczy, wezwiemy Cię do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia pisma. Będziesz miał na to siedem dni od dnia otrzymania wezwania. Pamiętaj, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
Ile muszę zapłacić? Z tytułu przyjęcia i rozpatrzenia skargi lub wniosku nie ponosisz żadnych opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? W dowolnym dogodnym dla siebie terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Skargę lub wniosek złóż do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Skargę lub wniosek możesz wysłać:

 • pocztą tradycyjną,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
 • za pomocą poczty elektronicznej  na adres: gk@duw.pl,
 • faksem
 • telegraficznie.

Skargę lub wniosek możesz złożyć osobiście lub ustnie do protokołu, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Nasza siedziba mieści się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim pod adresem:

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym skargę lub wniosek można złożyć również w każdą środę w godzinach 16:00 – 18:00.

Dodatkowo, interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we wtorki w godzinach 12.00-15.00, zaś kierownicy Oddziału Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej codziennie w godzinach 9.00-14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Co zrobi Urząd?

O tym, czy Twoje pismo jest skargą lub wnioskiem, zdecydujemy według jego treści i okoliczności wniesienia.

Po rozpatrzeniu skargi lub wniosku powiadomimy Cię pisemnie o sposobie załatwienia sprawy na podany przez Ciebie adres do korespondencji.

Jeżeli złożoną przez Ciebie skargę uznaliśmy za bezzasadną (i jej bezzasadność wykazaliśmy w odpowiedzi na skargę), a Ty wyślesz do nas ponownie skargę w tej samej sprawie, bez wskazania nowych okoliczności – mamy możliwość podtrzymania naszego poprzedniego stanowiska, dokonując odpowiedniej adnotacji w aktach sprawy. Wtedy nie otrzymasz od nas zawiadamiania o sposobie załatwienia sprawy.

Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twoją skargę lub wniosek w ciągu miesiąca od daty wpływu pisma.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu na załatwienie skargi zawiadomimy Cię o tym fakcie oraz podamy przyczyny zwłoki i wskażemy nowy termin jej załatwienia.           

W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie zawiadomimy Cię o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia.                

Jeżeli okaże się, że nie jesteśmy właściwi do rozpatrzenia skargi lub wniosku, w ciągu 7 dni kalendarzowych przekażemy Twoje pismo do właściwego organu lub wskażemy Ci właściwy organ.

Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi (a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi) najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Jak się odwołać?

W postępowaniu skargowym i wnioskowym droga odwoławcza nie jest przewidziana.

Jeżeli jednak jesteś niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi możesz ponownie złożyć skargę, lecz aby była ona ponownie rozpatrzona, musisz wskazać nowe, niepodnoszone wcześniej okoliczności.

Jeżeli jesteś niezadowolony ze sposobu załatwienia wniosku, masz prawo wniesienia skargi.
Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie:

Pracownik

Pokój Nr

Telefon

Ewa Szafran
Kierownik Oddziału

2154

71 340-60-41

Agnieszka Okrucińska

2153

71 340-66-53

Barbara Musioł

2153

71 340-60-29

Ewa Barczyk

2134a

71 340-62-36

Katarzyna Bielicz

2134a

71 340-68-00

Alina Zagajewska

2134a 71 340-64-77

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie w treści wniosku jest Wojewoda Dolnośląski oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, lub Wojewoda Dolnośląski – w przypadku decyzji dotyczącej scalania lub wymiany gruntów.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, analizy i rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji. Posiadasz prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 4384