Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Geodezja i kartografia

Przechowanie kopii zabezpieczającej baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:

GK-KGK.0133.1.2023


 
Przechowanie kopii zabezpieczającej baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków Data zatwierdzenia:
     7.06.2023r.
Co chcę załatwić? Przekazać  kopię zabezpieczającą baz danych, w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych zbiorów (dalej kopia zabezpieczająca), zgodnie z wytycznymi zawart.
Kogo dotyczy? Właściwi miejscowo starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu, marszałek województwa (dalej właściwe organy).
Co przygotować?

Przygotuj:

- nośnik danych z kopią zabezpieczającą;

 

- protokół przekazania kopii zabezpieczającej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

- protokół przekazania kopii zabezpieczającej w 2. egzemplarzach  (załącznik nr 3 (wzór wypełnienia) lub załącznik nr 4 (wzór wypełnienia)   );

- nośnik danych opisz zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 2).

Jak wypełnić dokumenty?

- Wypełnij czytelnie protokół przekazania kopii zabezpieczającej w 2. egzemplarzach;

- Zakreśl w protokole jakie bazy danych zawiera kopia zabezpieczająca;

- Protokół  przekazania kopii zabezpieczającej podpisuje właściwy organ przekazujący kopię zabezpieczającą  lub osoba działająca z upoważnienia organu;

 
-W przypadku zaszyfrowania nośnika danych, przekaż hasło na adres e-mail: n.piadyk@duw.pl
Ile muszę zapłacić? Nie dotyczy.
Kiedy złożyć dokumenty?

Właściwe organy przekazują kopię zabezpieczającą systematycznie, dwa razy do roku, w terminach :

- do 10 stycznia – wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz

 
- do 10 lipca – wg stanu na dzień 30 czerwca roku bieżącego.
Gdzie załatwię sprawę?

-  osobiście

w sekretariacie Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i  Kartograficznej
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu; pl. Powstańców Warszawy 1,  pokój nr 2149, poziom B2 - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00;

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego;  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

Co zrobi Urząd?

Przechowa nośnik danych z kopią zabezpieczającą w szafie pancernej.

Przekaże do właściwego organu podpisany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
(DWINGiK) 1 egzemplarz protokołu przekazania kopii zabezpieczającej.

 

Wraz z przekazaniem kolejnej kopii zabezpieczającej DWINGiK zwróci  poprzednią kopię zabezpieczającą właściwemu organowi, wraz z protokołem wycofania kopii zabezpieczającej (załącznik nr 5 ,wzór wypełnienia).

Jaki jest czas reakcji?

Niezwłocznie.

Jak się odwołać? W sprawie przekazania kopii zabezpieczającej baz danych nie przysługuje odwołanie.
Informacje dodatkowe

Załączniki od numeru 1 do 9, opublikowane poniżej,  stanowią integralną część procedury przechowania kopii zabezpieczającej.

 
Podstawa prawna

Art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm).

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 4716