Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Geodezja i kartografia

Odwołanie od decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków/ odmowy wydania wypisów/ informacji z egib lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu/ odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu/ gleboznawczej klasyfikacji gruntów/ scalania i wymiany gruntów

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
GK-ONG.0133.1.2023

Odwołanie od decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków/ odmowy wydania wypisów/ informacji z egib lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu/ odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu/ gleboznawczej klasyfikacji gruntów/ scalania i wymiany gruntów

Data zatwierdzenia:
     10.03.2022r.
Co chcę załatwić? Odwołać się od decyzji  starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu wydanej w sprawach: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, odmowy wydania wypisów/informacji z ewidencji gruntów i budynków lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu, odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalania i wymiany gruntów.
Kogo dotyczy? Odwołanie może złożyć osoba, która otrzymała od starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) decyzję w sprawach: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, odmowy wydania wypisów/informacji z ewidencji gruntów i budynków lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu, odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalania i wymiany gruntów. Możesz działać przez pełnomocnika.
Co przygotować?

Jeżeli posiadasz, przygotuj kopie dokumentów potwierdzających zasadność odwołania (np. kserokopia pisma).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie obowiązuje żaden formularz. Sporządź samodzielnie pismo zawierające odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawach wskazanych powyżej.

Jak wypełnić dokumenty?

W odwołaniu podaj:

- swoje imię, nazwisko i adres,

- numer i datę wydania decyzji, od której się odwołujesz oraz wskaż organ, który ją wydał,

- informacje, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją.

Nie zapomnij podpisać czytelnie odwołania.

Ile muszę zapłacić?

Złożenie odwołania jest bezpłatne. Jeśli w  Twoim imieniu odwołanie składa pełnomocnik, należy zapłacić 17 zł opłaty skarbowej. Możesz zapłacić gotówką w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia lub na konto:
Gmina Wrocław
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „opłata od pełnomocnictwa udzielonego w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji … (nazwa organu i oznaczenie decyzji)".        Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwo zawarte u notariusza. Dowód opłaty należy dołączyć do odwołania.

Kiedy złożyć dokumenty? Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przez starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu. W przypadku wysłania odwołania Pocztą Polską, do zachowania terminu liczy się data wysłania odwołania.
Gdzie załatwię sprawę?

Odwołanie skierowane do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (lub Wojewody Dolnośląskiego w sprawach dotyczących scalania i wymiany gruntów), przekazujesz staroście/prezydentowi miasta na prawach powiatu, który wydał decyzję. Ten przekaże ją wraz z aktami sprawy do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego lub Wojewody Dolnośląskiego.

Nasza siedziba mieści się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu pod adresem:pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym również w każdą środę w godzinach 16:00 – 18:00.

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzymy Twoje odwołanie i po przeprowadzeniu postępowania wydamy decyzję w sprawie, a następnie wyślemy ją do Ciebie i innych stron postępowania.

Jaki jest czas reakcji?

Załatwimy sprawę w terminie jednego miesiąca od dnia przekazania odwołania wraz z kompletnymi aktami sprawy przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu).

Jak się odwołać? Na naszą decyzję możesz złożyć skargę (w terminie 30 dni od otrzymania decyzji) lub sprzeciw (w terminie 14 dni), skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Skargę/sprzeciw przekazujesz do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (lub Wojewody Dolnośląskiego  w sprawach dotyczących scalania i wymiany gruntów), który wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę/sprzeciw przekaże ją do Sądu. Decyzja będzie zawierać odpowiednie pouczenie.
Informacje dodatkowe

Przed wydaniem decyzji zawiadomimy cię o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami. Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie:

Pracownik

Pokój Nr

Telefon

Ewa Szafran
Kierownik Oddziału

2154

71 340-60-41

Agnieszka Okrucińska

2153

71 340-66-53

Barbara Musioł

2153

71 340-60-29

Ewa Barczyk

2134a

71 340-62-36

Katarzyna Bielicz

2134a

71 340-68-00

Zagajewska Alina

2134a 71 340-64-77

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie w treści wniosku jest Wojewoda Dolnośląski oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, lub Wojewoda Dolnośląski – w przypadku decyzji dotyczącej scalania lub wymiany gruntów.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, analizy i rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji. Posiadasz prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 23575