Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Geodezja i kartografia

Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków/ odmowy wydania wypisów/ informacji z egib lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu/ odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu/ gleboznawczej klasyfikacji gruntów/ scalania i wymiany gruntów.

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
GK-ONG.0133.1.2023

Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu w sprawie: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków/ odmowy wydania wypisów/ informacji z egib lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu/ odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu/ gleboznawczej klasyfikacji gruntów/ scalania i wymiany gruntów

Data zatwierdzenia:
     10.03.2023r.
Co chcę załatwić? Otrzymać decyzję stwierdzającą nieważność ostatecznej decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu wydanej w sprawach: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, odmowy wydania wypisów/informacji z ewidencji gruntów i budynków lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu, odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalania i wymiany gruntów.
Kogo dotyczy? Wniosek może złożyć osoba, która otrzymała od starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) ostateczną decyzję w sprawach: aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, odmowy wydania wypisów/informacji z ewidencji gruntów i budynków lub materiałów zasobu, wysokości opłaty za te dokumenty lub ich zakresu, odmowy przyjęcia operatu technicznego do zasobu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, scalania i wymiany gruntów. Możesz działać przez pełnomocnika.
Co przygotować?

Jeżeli posiadasz, przygotuj kopie dokumentów potwierdzających zasadność wniosku (np. kserokopia pisma).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie obowiązuje żaden formularz. Sporządź samodzielnie pismo zawierające wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu.

Jak wypełnić dokumenty?

We wniosku podaj:

- swoje imię, nazwisko i adres,

- numer i datę wydania decyzji, co do której chcesz stwierdzenia nieważności oraz wskaż organ, który ją wydał,

- informacje dlaczego chcesz stwierdzenia nieważności decyzji (podstawy do stwierdzenia nieważności określa art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego),

- czego decyzja dotyczyła.

Nie zapomnij podpisać czytelnie wniosku..
Ile muszę zapłacić? Wniosek  o  stwierdzenie  nieważności  decyzji  jest  bezpłatny.  Jeśli  w   Twoim imieniu wniosek składa pełnomocnik,  należy zapłacić  17 zł  opłaty  skarbowej.  Możesz  zapłacić gotówką:
- w kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w kasach Urzędu Miejskiego Wrocławia, lub na konto:
Gmina Wrocław,
Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
PKO Bank Polski S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
z zaznaczeniem na przekazie „opłata od pełnomocnictwa udzielonego w związku z wnioskiem
o stwierdzenie nieważności decyzji … (nazwa organu i oznaczenie decyzji)". Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwo zawarte u notariusza. Dowód opłaty należy dołączyć do wniosku.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji złóż w dogodnym dla Ciebie terminie. Pamiętaj jednak o treści art. 156 § 2 Kpa, zgodnie z którym w określonych przypadkach, po upływie 10 lat od dnia doręczenia decyzji nie stwierdza się jej nieważności.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek złóż do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (lub Wojewody Dolnośląskiego w przypadku decyzji dotyczącej scalania lub wymiany gruntów).

Wniosek możesz wysłać:

  • pocztą tradycyjną,
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,
  • faksem,
  • telegraficznie.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub ustnie do protokołu, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Nasza siedziba mieści się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu pod adresem:

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wniosek można złożyć również w każdą środę w godzinach 16:00 – 18:00.

Co zrobi Urząd?

Rozpatrzymy Twój wniosek i po przeprowadzeniu postępowania wydamy decyzję w sprawie,
a następnie wyślemy ją do Ciebie i innych stron postępowania.

Jaki jest czas reakcji?

Załatwimy sprawę w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy.

Jak się odwołać? Od naszej decyzji możesz się  odwołać (za naszym pośrednictwem) do Głównego Geodety Kraju (lub w przypadku spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi), w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja będzie zawierać odpowiednie pouczenie.
Informacje dodatkowe

Przed wydaniem decyzji zawiadomimy cię o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami. Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać telefonicznie:

Pracownik

Pokój Nr

Telefon

Ewa Szafran
Kierownik Oddziału

2154

71 340-60-41

Agnieszka Okrucińska

2153

71 340-66-53

Barbara Musioł

2153

71 340-60-29

Ewa Barczyk

2134a

71 340-62-36

Katarzyna Bielicz

2134a

71 340-68-00

Alina Zagajewska

2134a 71 340-64-77

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie w treści wniosku jest Wojewoda Dolnośląski oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, lub Wojewoda Dolnośląski – w przypadku decyzji dotyczącej scalania lub wymiany gruntów.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, analizy i rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji. Posiadasz prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje dodatkowe Przed wydaniem decyzji zawiadomimy Cię o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami. Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5856