Wspólna strategia dla Odry - Konferencja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Ostrzeżenie przed nadchodzącymi dużymi upałami Wywiad z Wojewodą Dolnośląskim Maciejem Awiżeniem Pierwsze pół roku pracy Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Aktualizacja / przedłużenie terminu ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
IF-IT.0133.08.2023
Aktualizacja/przedłużenie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy Data zatwierdzenia:
    21.11.2023 r.
Co chcę załatwić?
 1. Przedłużyć wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy (przedłużenie świadectwa instruktora techniki jazdy):
 • świadectwo instruktora techniki jazdy jest ważne do daty w niej wskazanej,
 • przedłużenia ważności świadectwa legitymacji instruktora techniki jazdy dokonuje się w przypadku, gdy dobiega końca termin ważności określony w orzeczeniu lekarskim i psychologicznym znajdującym się w aktach instruktora techniki jazdy.

Instruktor techniki jazdy podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym:

 1. do 60 lat - co 5 lat;
 2. powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

O przedłużenie ważności legitymacji może ubiegać się instruktor techniki jazdy, który:

 • przedstawi ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 • przedstawi ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 • okaże do wglądu prawo jazdy,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
 1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

lub

 1. zaktualizować zmienne dane objęte wpisem do ewidencji instruktorów techniki jazdy:
 • w ewidencji instruktorów techniki jazdy umieszcza się m.in. adres zamieszkania instruktora techniki jazdy oraz oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym przeprowadza on zajęcia.
Kogo dotyczy?

Osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy.

Co przygotować?
 1. Wniosek o przedłużenie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy  (przykładowy WZÓR wniosku)  lub
 2. Zgłoszenie aktualizacyjne ( przykładowy WZÓR zgłoszenia aktualizacji danych )

Do wniosku o przedłużenie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy (przedłużenie świadectwa instruktora techniki jazdy) należy załączyć niżej wymienione dokumenty:

 1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy (oryginał),
 2. ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy (oryginał),
 3. legitymację instruktora techniki jazdy,
 4. prawo jazdy (do wglądu),
 5. oświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 117 ust. 2 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami,
 6. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale, w wypisie lub w potwierdzonej kopii. Kopia musi być potwierdzona np. notarialnie (nie może to być ksero)..

Uwaga: jeśli chcesz przedłużyć termin ważności uprawnień a posiadasz świadectwo instruktora techniki jazdy zgodne z poprzednio obowiązującym wzorem (jednostronne formatu A7, bez fotografii) zostanie ono wymienione na nowe, zgodne z aktualnym wzorem. W takim przypadku do wniosku należy załączyć dodatkowo kolorową fotografię o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być aktualna; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 1. Wniosek o przedłużenie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy (ważności świadectwa instruktora techniki jazdy) (przykładowy WZÓR wniosku) lub
 2. Zgłoszenie aktualizacyjne ( przykładowy WZÓR zgłoszenia aktualizacji danych )
Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie.
Ile muszę zapłacić?

Aktualizacja danych i przedłużenie terminu ważności świadectwa instruktora techniki jazdy nie wymaga opłaty.

Kiedy złożyć dokumenty?

1) w przypadku przedłużenia wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy (ważności świadectwa instruktora techniki jazdy) - przed datą utraty ich ważności,

2) przypadku aktualizacji danych - niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do zmiany danych.
Gdzie załatwię sprawę?

Sprawę można załatwić:

 1. osobiście w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, składając dokumenty w Biurze Podawczym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego - dokumenty należy przesłać na adres:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Infrastruktury
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71/340-67-07

Co zrobi Urząd?

Urząd sprawdzi i zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej oceny przedłuży termin wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy oraz dokona wpis w świadectwie instruktora techniki jazdy lub wyda nowe świadectwo.

W przypadku negatywnej oceny wezwie Cię do uzupełnienia wniosku.
W przypadku odmowy przedłużenia ważności legitymacji wydawana jest decyzja o skreśleniu instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy

Dokument – świadectwo instruktora techniki jazdy może być odebrane przez Wnioskodawcę:

 1. osobiście w siedzibie urzędu w pok. 2117,
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym przypadku należy wyraźnie wskazać to we wniosku podając adres zwrotny),
 3. przez osobę upoważnioną przez Wnioskodawcę (osoba upoważniona musi okazać dokument tożsamości).
Jaki jest czas reakcji? Przedłużenie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy techniki jazdy oraz aktualizacja danych następuje niezwłocznie.
Jak się odwołać?

Odwołanie od decyzji o skreśleniu z ewidencji instruktorów techniki jazdy wnosi się do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe

Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119).

Informujemy, że:

 1. administratorem podanych danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1,
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl,
 3. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, wynikających z prowadzonej ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 4. podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 5. odbiorcą podanych danych osobowych będzie Wojewoda Dolnośląski oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki oraz instruktorów techniki jazdy,
 6. okres przechowywania podanych powyżej danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 7. istnieje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 8. istnieje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. podanie wymaganych danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
 10. w przypadku niepodania powyższych danych osobowych nie będzie możliwe dokonanie wpisu lub aktualizacji danych w ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 11. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Podstawa prawna
 • Art. 117 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 1510