Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Wyznaczenie terminu egzaminu dla osób zamierzających wykonywać przewóz drogowy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
IF.IT.0133.2.2020
Wyznaczenie terminu egzaminu dla osób zamierzających wykonywać przewóz drogowy Data zatwierdzenia:
    31-03-2020 r.
Co chcę załatwić? Przeprowadzić egzamin dla kierowców zamierzających wykonywać przewóz drogowy lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego przeprowadzanego w ośrodku szkolenia wyznaczonym przez wojewodę.
Kogo dotyczy? Kierowników Ośrodków Szkolenia oraz osób, które nie przystąpiły do testu kwalifikacyjnego albo uzyskały negatywny wynik z tego testu, a ośrodek szkolenia, który przeprowadził kurs kwalifikacyjny, zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia
Co przygotować?

Wniosek, który powinien zawierać:

 1. wykaz osób szkolonych z podaniem imienia i nazwiska osoby szkolonej;
 2. numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL
 3. zakres odbytego szkolenia oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona.

Do wniosku należy dołączyć świadectwo kwalifikacji zawodowej wypełnione w zakresie:

 1. rodzaju kursu kwalifikacyjnego;
 2. danych osoby szkolonej albo ucznia;
 3. potwierdzenia ukończonego kursu kwalifikacyjnego.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek sporządza się samodzielnie. Brak ustawowego wzoru wniosku.

Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty należy wypełnić czytelnie.
Ile muszę zapłacić? Brak opłaty.
Kiedy złożyć dokumenty? Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego albo zajęć szkolnych dla uczniów.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

1) przesłać na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 

2) złożyć osobiście w Biurze Podawczym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 71/340-67-04.

Co zrobi Urząd?

Wyznaczymy termin i miejsce egzaminu dla osób zamierzających wykonywać przewóz drogowy.  

Jaki jest czas reakcji?

Sprawę załatwia się niezwłocznie.

Jak się odwołać? Z uwagi na charakter sprawy nie ma procedury odwoławczej.
Informacje dodatkowe Zapoznaj się z Harmonogramem testów kwalifikacyjnych oraz Regulaminem prac komisji opublikowanymi na stronie Urzędu Wojewódzkiego - kliknij tu
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r., poz. 151)
 3. Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 162 z dnia 8 czerwca 2017 r.
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C
  i C+E lub D1, D1+E, D i D+E oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego, zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 63 z dnia 7 lutego 2018 r. oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 147 z dnia 16 maja 2018 r.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 2059