Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Aktualizacja/przedłużenie terminu ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr: IF-IT.0133.4.2022
 

Aktualizacja/przedłużenie terminu ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy Data zatwierdzenia:
    26.09.2022 r.
Co chcę załatwić? Dokonać aktualizacji danych/przedłużyć termin ważności wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy
Kogo dotyczy? Osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy
Co przygotować?

Wniosek o dokonanie aktualizacji danych lub przedłużenie terminu ważności uprawnień instruktora techniki jazdy. Do wniosku należy załączyć dokumenty, umożliwiające dokonanie zmiany (np. aktualne orzeczenie lekarskie lub psychologiczne).

  • Uwaga: jeśli chcesz przedłużyć termin ważności uprawnień i posiadasz świadectwo instruktora techniki jazdy zgodne z poprzednio obowiązującym wzorem (jednostronne formatu A7, bez fotografii) zostanie ono wymienione na nowe, zgodne z aktualnym wzorem. W takim przypadku do wniosku należy załączyć dodatkowo kolorową fotografię o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być aktualna; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o dokonanie aktualizacji danych lub przedłużenie terminu ważności uprawnień instruktora techniki jazdy. Wniosek taki nie ma określonego wzoru, należy go sporządzić samodzielnie.

Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie. W treści wniosku należy jednoznacznie wskazać, czego dotyczy (zmiany danych czy przedłużenia terminu ważności uprawnień).
Ile muszę zapłacić? Aktualizacja danych i przedłużenie terminu ważności uprawnień instruktora techniki jazdy nie wymaga żadnej opłaty.
Kiedy złożyć dokumenty?

W dowolnym momencie, najlepiej jednak:

- w przypadku aktualizacji danych - niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do zmiany danych;

- w przypadku przedłużenia ważności uprawnień - przed datą utraty ich ważności.

Gdzie załatwię sprawę?

Sprawę można załatwić:

  1. Osobiście w  Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, składając dokumenty w Biurze Podawczym  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. lub
  2. Za pośrednictwem operatora pocztowego. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,  Wydział Infrastruktury,  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
71/340-64-33, 71/340-67-04, 71/340-66-61
Co zrobi Urząd?
  1. Sprawdzi i zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej oceny zaktualizuje dane w ewidencji/przedłuży termin ważności świadectwa instruktora techniki jazdy lub wyda nowe.
  2. W przypadku negatywnej oceny wezwie Cię do uzupełnienia wniosku.
Jaki jest czas reakcji?

Aktualizacja danych/przedłużenie terminu ważności świadectwa instruktora techniki jazdy jest dokonywane niezwłocznie.

Jak się odwołać? W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.
Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie w treści wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy i załatwienia sprawy. Posiadasz prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Podstawa prawna

Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5560