Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:IF-IT.0133.3.2022
 
Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy Data zatwierdzenia:
     27.09.2022 r.
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
Kogo dotyczy? Osób ubiegających się o uzyskanie bądź rozszerzenie uprawnień instruktora techniki jazdy
Co przygotować?

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, do którego należy załączyć:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy. Orzeczenie powinno być opatrzone dwiema pieczęciami: „Badanie profilaktyczne przeprowadził…” oraz „uprawniony lekarz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców”;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (jeśli nie posiadasz jeszcze uprawnień instruktora techniki jazdy) albo szkolenia uzupełniającego (jeśli posiadasz już uprawnienia instruktora techniki jazdy i ubiegasz się o ich rozszerzenie);
 • kopię posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy (jeżeli jesteś już wpisany do ewidencji instruktorów techniki jazdy);
 • kopię prawa jazdy;
 • oświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego;
 • oświadczenie, że nie byłeś skazany wyrokiem sądu za:
 1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 5. przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
 6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 mm × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być aktualna; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na informatycznym nośniku danych;
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
 • pismo w którym wskażesz, do której części egzaminu (teoretycznej, praktycznej bądź obu jednocześnie) chcesz przystąpić i w jakim terminie. Listę                    dostępnych terminów egzaminu znajdziesz pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/instruktorzy

Uwaga: oświadczenia są częścią wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, którego wzór określa Zał. nr 11 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Wzór wniosku do pobrania – zał. nr 1 do Karty usługi.
Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami we wniosku. Dodatkowo, we wniosku o wpis do ewidencji należy podać również adres e-mail.
Ile muszę zapłacić?

Opłata za egzamin wynosi:

Egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii

Opłata za egzamin (w zł)

teoretyczny

praktyczny

A

120

260

B

120

275

C lub D

120

390

B+E, C+E lub D+E

120

390

Opłatę należy uiścić na konto:

Ministerstwo Infrastruktury

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

nr rachunku bankowego:  91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytułem:  wpłata ODTJ - Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy; egz. teoretyczny kat. ......... , egz.  praktyczny kat. ........ prawa jazdy.

Uwaga: w przypadku uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przez podmiot inny niż kandydat na instruktora techniki jazdy lub instruktor techniki jazdy w tytule opłaty należy wskazać imię i nazwisko kandydata na instruktora techniki jazdy lub instruktora techniki jazdy, w imieniu którego została uiszczona opłata.

Ponadto, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej egzaminu musisz jeszcze wnieść opłatę za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy. Opłata wynosi 50 zł i należy wnieść ją na konto:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Finansów i Budżetu

nr rachunku bankowego: 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000
 

tytułem: opłata za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy za: (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis).

Kiedy złożyć dokumenty?

W dowolnym momencie, jednak nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu, do którego chcesz przystąpić.

Uwaga: dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy możesz złożyć łącznie z wnioskiem o wpis do ewidencji lub dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej egzaminu
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

 1. Złożyć osobiście w Biurze Podawczym  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, lub
 2. Przesłać pocztą na adres:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,  Wydział Infrastruktury,  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
71/340-64-33, 71/340-67-04, 71/340-66-61
Co zrobi Urząd?
 1. Sprawdzi i zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej oceny prześle Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy wniosek o zakwalifikowanie na wybrany termin egzaminu, w przypadku oceny negatywnej – wezwie Cię do uzupełnienia wniosku lub odmówi wpisu do ewidencji.
 2. Po otrzymaniu informacji od Przewodniczącego Komisji poinformuje Cię –telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – o dokładnym terminie i miejscu egzaminu.
 3. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej i praktycznej egzaminu, po otrzymaniu dowodu uiszczenia opłaty za wpis i informacji od Przewodniczącego Komisji o wynikach egzaminu, dokona wpisu do ewidencji        i wyda świadectwo instruktora techniki jazdy. Następnie, w zależności od wybranego przez Ciebie sposobu otrzymania tych dokumentów, zostaniesz telefonicznie powiadomiony o możliwości ich odebrania w siedzibie Urzędu bądź zostaną one wysłane pocztą. 
 4. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu będziesz musiał złożyć wniosek o zakwalifikowanie na kolejny, wybrany przez Ciebie termin egzaminu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za egzamin. Dalej Urząd będzie postępował według wyżej opisanej procedury.
Jaki jest czas reakcji? Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu jest przekazywany Przewodniczącemu Komisji niezwłocznie po pozytywnej ocenie złożonych dokumentów. Wpis do ewidencji dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu oraz potwierdzenia dokonania opłaty za wpis do ewidencji.
Jak się odwołać? Od decyzji o wpisie bądź odmowie wpisu do ewidencji przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie w treści wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rejestracji, analizy i załatwienia sprawy. Posiadasz prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

 

Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 7577