Od 5 września zmiany godzinowe w obsłudze z zakresu spraw paszportowych oraz cudzoziemców ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Działalność Regulowana, Instruktorzy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
 IF-IT.0133.6.2020
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy Data zatwierdzenia:
   29.09.2020 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców zamierzających prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Co przygotować?

 - Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy wraz z oświadczeniem o następującej treści:

Oświadczam, że

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Oświadczenie powinno ponadto zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Uwaga: Treść oświadczenia zawarta jest we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

- Dowód uiszczenia opłaty za wpis do rejestru,

- Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej;

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, którego wzór określa Zał. nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Wzór wniosku do pobrania – zał. nr 1 do Karty usługi.
Jak wypełnić dokumenty? Czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami we wniosku.
Ile muszę zapłacić?

Za uzyskanie wpisu musisz zapłacić  600 zł ( opłata za wpis do rejestru)
                                                             + 1 zł (opłata ewidencyjna)

Wpłaty/przelewu należy dokonać na niżej wymienione konta:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Finansów i Budżetu

 • nr konta: 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000
  600 zł – tytułem: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Organizacji i Rozwoju

 • nr konta: 42 1010 1674 0000 7122 3100 0000
             1 zł - tytułem: opłata ewidencyjna
Kiedy złożyć dokumenty? Przed rozpoczęciem wykonywania działalności w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty można:

 1. Złożyć osobiście w Biurze Podawczym  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  lub
 2. Przesłać pocztą na adres:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,  Wydział Infrastruktury,  pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
71/340-64-33, 71/340-68-81
Co zrobi Urząd?
 1. Sprawdzi i zweryfikuje wniosek. W przypadku pozytywnej oceny dokona wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy oraz wyda zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru.
 2. W przypadku braków we wniosku zwróci się o jego uzupełnienie lub dostarczenie niezbędnych do dokonania wpisu brakujących dokumentów.
Jaki jest czas reakcji?

7 dni, jeśli nie ma konieczności uzupełnienia braków formalnych  w złożonym wniosku. Jeśli taka konieczność wystąpi, termin ten wyniesie 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku.

Jak się odwołać? W tym przypadku nie przewidziano procedury odwoławczej.
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna

Art. 43-44 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Art. 114 – 115b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami                           

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 5265