Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz
Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-19.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre dokumenty zamieszczone na stronach nie są dostępne. Zostały one opublikowane przed 2018-09-23 i ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Janusz Chudzik (Koordynator dostępności j.chudzik@duw.plbip@duw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 340 60 16.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjno–biurowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 jest w pełni wyposażony i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową;                                          

  • przed budynkiem urzędu zostały wyznaczone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • wjazd do budynku urzędu został wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dojście i wjazd osób na wózkach do budynku,
  • wewnątrz budynku znajdują się dwie platformy windowe dla osób przemieszczających się na wózkach,
  • budynek wyposażony jest w dwa dźwigi windowe umożliwiające dojazd na wszystkie kondygnacje,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • do budynku można wejść z psem asystującym,
  • stanowisko kasowe przyjmujące opłaty za usługi, zostało dostosowane dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich,
  • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • w obiekcie na każdej kondygnacji zostały zamontowane wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń na poszczególnych piętrach,
  • budynek został wyposażony w system SAP (przeciwpożarowy), w razie wystąpienia pożaru m.in. windy zjeżdżają na poziom zero, celem umożliwienia ewakuacji osób z budynku oraz drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zapewnia dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych). W celu skorzystania ze świadczenia należy zgłosić potrzebę na co najmniej 3 dni robocze wcześniej pod  nr faksu 71 340 66 37 lub na adres e-mail info@duw.pl.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
Zapewnienie dostępności serwisu to proces, dlatego staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów poprzez systematyczne przeglądy ich zawartości. Ponadto, podejmujemy nowe działania takie jak współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji zmierzająca do przeniesienia  naszego serwisu na portal gov.pl oraz uruchomienie usługi tłumacza migowego online.

liczba wejść: 21496