Aktualnie znajdujesz się na:

Zaproszenia

Podstawy prawne

  • Ustawa z 12.12.2013r. o cudzoziemcach (t.j.Dz. U. z 2018r., poz.2094 z późn. zm.),
  • Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz.1827 z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.07.2018r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środkow, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. z 2018r., poz.1526),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r., Nr187, poz.1330),
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2096 z późn.zm.).
     
liczba wejść: 24004