Aktualnie znajdujesz się na:

Opłaty

Opłaty

OPŁATY SKARBOWE wpłaty na poodany nr rachunku bankowego gminy Wrocław:

PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę- 440 zł
 • zezwolenie na pobyt czasowy- 340 zł
 • zezwolenie na pobyt stały- 640 zł zezwolenie na pobyt stały na podstawie Karty Polaka – zwolniono z opłaty od 02.09.2016 r.
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE- 640 zł
 • od przedłużenia wizy krajowej- 406 zł
 • od przedłużenia wizy Schengen- 30 euro

(przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy),

 • wpis do ewidencji zaproszeń 27 zł
 • udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł

wpłat można dokonywać w punkcie opłat w urzędzie lub na konto odbiorcy

Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE*:

Opłata za wydanie/wymianę karty pobytu wynosi 50 zł.

Za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jej utraty lub zniszczenia 100 zł, a w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu każdorazowo 150 zł.

Opłata ulgowa za wydanie lub wymianę karty pobytu w wysokości 50% przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na    terytorium RP;
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat.

Wpłata za wydanie zezwolenia na pracę wynosi:

 • 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące
 • 200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej (zezwolenie na pracę typ D).

wpłat można dokonywać w punkcie opłat w urzędzie lub na konto odbiorcy:

• przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław  41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

*podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25.04.2014r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom oraz tryby ich uiszczania, (Dz. U. z 2014r., poz. 563)

liczba wejść: 131463