Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Opłaty w sprawach legalizacji pobytu i zatrudnienia

Opłaty do wniosków w sprawie legalizacji pobytu i zatrudnienia

OPŁATY SKARBOWE wpłaty na poodany nr rachunku bankowego gminy Wrocław:

 

wpłat można dokonywać na konto odbiorcy

PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Gmina Wrocław, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

 

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę- 440 zł
 • zezwolenie na pobyt czasowy- 340 zł
 • zezwolenie na pobyt stały- 640 zł zezwolenie na pobyt stały na podstawie Karty Polaka – zwolniono z opłaty od 02.09.2016 r.
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE- 640 zł
 • od przedłużenia wizy krajowej- 406 zł
 • od przedłużenia wizy Schengen- 30 euro

(przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy),

 • wpis do ewidencji zaproszeń 27 zł
 • udzielenie pełnomocnictwa- 17 zł

 

OPŁATY ADMINISTRACYJNE*:

Wpłata za wydanie zezwolenia na pracę wynosi:

 

 • 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące
 • 200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej (zezwolenie na pracę typ D).

 

Polskie dokumenty podróży wydawane Cudzoziemcom:

Opłata za wydanie / wymianę polskiego dokumentu podróży: 100 zł  (350 zł - nowa stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.)
Opłata za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży: 50 zł
Opłata za wydanie / wymianę polskiego dokumentu tożsamości: 50 zł (100 zł - nowa stawka obowiązująca dla wniosków złożonych od 29.07.2022 r.)
ULGA W WYSOKOŚCI 50% W OPŁACIE ZA WYDANIE LUB WYMIANĘ DOKUMENTÓW PRZYSŁUGUJE CUDZOZIEMCOM:

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.


wpłat można dokonywać na konto odbiorcy:

• przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław  41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

 

Źródło: https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/oplaty-w-sprawach-legal/18370,Nowe-stawki-oplat-za-dokumenty-wydawane-cudzoziemcom.html

liczba wejść: 231133