Aktualnie znajdujesz się na:

Odbiór karty pobytu

Odbiór kart pobytu-rezerwacja wizyty

Informujemy, że cudzoziemcy oczekujący na gotowe już karty pobytu, mogą umawiać się na ich odbiór za pośrednictwem naszej infolinii pod numerem
 71 701 11 00

w godzinach 8.30-15.30

lub po wcześniejszym kontakcie pod adresem
kartapobytu@duw.pl


Adres e-mail przypisany jest jedynie do obsługi gotowych kart pobytu po otrzymaniu decyzji !!!

Infolinia obsługiwana jest przez kkonsultantów zatrudnionych w ramach realizacji projektu 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.


Nie będą udzielane odpowiedzi na e-maile dotyczące innych procedur tj co się dzieje z moją sprawa, proszę o nazwisko inspektora, nr sprawy, jak długo mam czekać na decyzję itp


Godziny odbioru będą ustalane indywidualnie z każdym klientem.
Na chwilę obecną bezpośrednia obsługa będzie dotyczyć tylko odbioru gotowych kart.

Wydanie karty trwa około 5 minut.

Klientów rejestrujemy co 10 minut, tak, by nikt poza obsługiwaną osobą nie znajdował się przy stanowisku i aby po każdym Kliencie zdezynfekować stanowisko.

Jednocześnie informujemy, że na stanowiskach zamontowano szyby oddzielające pracownika od klienta.
Apelujemy, aby zachować wszelkie środki ostrożności. 

Należy mieć ze sobą środki ochrony osobistej – maseczkę i rękawiczki. W urzędzie dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk. Dermalog (skaner odcisku palców) będzie dezynfekowany po każdym użyciu.
Podczas rejestracji telefonicznej klienci będą informowani, żeby przyjść około 3 min przed umówioną wizytą by uniknąć kontaktów z innymi klientami. Ochrona urzędu sprawdzi, czy klient jest umówiony oraz zmierzy mu temperaturę kamerą termowizyjną.
Dostęp do urzędu jest nadal ograniczony i możliwy tylko dla osób umówionych i wyłącznie do Sali A.  W dalszym ciągu zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klienta w innych sprawach.

Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy załatwiane są drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.

W celu uzyskania informacji o karcie gotowej do odbioru oraz rezerwacji wizyty do odbioru karty proszę przesyłać swoje zapytania na adres kartapobytu@duw.pl, dopiero po otrzymaniu decyzji oraz po dostarczeniu dowodu wpłaty za kartę i potwierdzeniu zameldowania.

W celu ułatwienia korespondencji poniżej zamieszczamy przykładowe zapytanie:

Czy jest już moja karta gotowa do odbioru ?

nazwisko i imię: Vasylev Ivan

data urodzenia:  26 12 1985 r

obywatelstwo: Ukraina

po decyzji /wymiana karty pobytu ( właściwe zaznacz)

data odbioru decyzji: 27 lipca 2015 r.

data wpłaty za kartę: 4 sierpnia 2015 r

data dostarczenia potwierdzenia zameldowania: 4 sierpnia 2015 r.

inspektor prowadzący sprawę: nazwisko i imię


czy była udzielana zgoda na powiadomieinie
sms o karcie gotowej do odbioru : tak/ nie

Proszę o rezerwację wizyty odbioru karty pobytu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
TAK/NIE


Infolinia Obsługi Klienta:

tel. 71 701 11 00

Konsultancii pełnią dyżur i udzielają infomacji

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

opłata za połączenie zgodna z cennikiem/taryfą operatora osoby dzwoniącej


Informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
• Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
• podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
• posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie danych jest wymogiem ustawowym;
• w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

aProjekt nr 10/10-2019/OG-FAMI „Wsparcie działań Wojewody Dolnośląskiego w obszarze obsługi obywateli państw trzecich” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji.
„Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz MSWiA nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji”.

B E Z P I E C Z N A   P R Z Y S T A Ń

liczba wejść: 24524