Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Pobyt czasowy

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - dotyczy wniosków złożonych po 28.01.2022 r.

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:SOC-ODE.0133.2.2022.AW
 
Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - dot. wniosków złożonych po 28.01.2022 r. Data zatwierdzenia:
    9 lutego 2022  r.
Co chcę załatwić? Zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
Kogo dotyczy?

Decyzję o zmianie zezwolenia wydaje się cudzoziemcowi w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, tj. gdy:

 • nastąpiła zmiana pracodawcy;
 • uzyskał uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, a posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, w którym został wskazany pracodawca;
 • nastąpiła zmiana pracodawcy użytkownika, a praca w dalszym ciągu wykonywana jest dla tej samej Agencji Pracy Tymczasowej, na rzecz której wydano zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 • w dalszym ciągu wykonuje pracę u pracodawcy, dla którego wojewoda udzielił  zezwolenia, jednak nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia dotyczących:
 • stanowiska pracy,
 • najniższego wynagrodzenia, które będzie otrzymywać na danym stanowisku,
 • wymiaru czasu pracy,
 • rodzaju umowy, na podstawie której będzie wykonywać pracę.

Zmianie nie podlega okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

UWAGA!

Jeżeli złożono wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w okresie przed 29.01.2022 r., wówczas nie będą miały do niego zastosowania obowiązujące od 29.01.2022 r. przepisy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza nową procedurę zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • zmiany nazwy stanowiska, na jakim wykonywana jest praca, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków,
 • zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.
Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wypełniony w całości przez pracodawcę oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia lub nowy pracodawca użytkownik,
 • oryginał informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana (o udzielenie takiej informacji występuje podmiot powierzający wykonywanie pracy),
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli takie zwolnienie uzyskano,
 • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 220 zł,
 • aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego- jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o dzieło (np. zaświadczenie z ZUS, umowa ubezpieczenia z NFZ, prywatna polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia na terytorium Polski).

*W celu usprawnienia postępowania, do wniosku można dołączyć również:

 • aktualny wyciąg z KRS/CEiDG nowego pracodawcy,
 • kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tj. tej, która ma zostać zmieniona).
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim i zgodnie z pouczeniem (str. 7 wniosku).

Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa wynosi 220 zł.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Wrocław:

PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem pełnomocnika, należy dodatkowo uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Kiedy złożyć dokumenty?

Obowiązkiem Wnioskodawcy jest pisemne zawiadomienie wojewody, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu (informacja o zakończeniu pracy).

Obowiązek zawiadomienia wojewody zostanie spełniony również wtedy, jeżeli w terminie 15 dni roboczych złożony zostanie wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Jeżeli nie zostanie złożony wniosek o zmianę zezwolenia, tut. Organ rozpocznie procedurę cofnięcia zezwolenia ze względu na ustanie celu pobytu, który deklarowano składając wniosek na pobyt czasowy. Organ może wówczas odmówić zmiany/udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o zmianę zezwolenia składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu Wnioskodawcy.

Wniosek można wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Co zrobi Urząd?
 • rozpatrzy  wniosek,
 • poprosi o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów, jeśli zajdzie taka potrzeba,
 • wyda decyzję o zmianie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub decyzję o odmowie zmiany zezwolenia.
Jaki jest czas reakcji?

Organ wyda decyzję w ciągu 60 dni.

UWAGA! Termin biegnie od momentu, w którym nastąpi ostatnie z następujących zdarzeń:

 • złożenie wniosku, który nie jest obarczony brakami formalnymi lub ich uzupełnienie,
 • przedłożenie przez cudzoziemca dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub bezskuteczny upływ terminu na ich złożenie, wyznaczonego przez wojewodę.
Jak się odwołać?

Odwołanie można złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!
Informacje dodatkowe

Odmowa zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku zmiany zezwolenie na pobyt i pracę ze względu na zmianę pracodawcy lub uzyskanie uprawnienia do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, będzie miała miejsce, m.in. gdy:

 1. Wnioskodawca nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia na terytorium RP;
 2. Nie powiadomiono wojewody o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych;
 3. Wnioskodawca zamierza wykonywać pracę w okresie krótszym niż okres ważności zmienianego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tj. gdy nowy pracodawca w załączniku nr 1 do wniosku zadeklarował krótszy termin zatrudnienia niż ten wskazany w decyzji udzielającej zezwolenia);
 4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy/liczby godzin pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy;
 5. Pracodawca ma możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku pracy;
 6. Wynagrodzenie, które pracodawca wskazał w załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu, pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 7. Ponadto wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie,
  w szczególności zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru, lub jego działalność jest w okresie likwidacji.

Odmowa zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może nastąpić również, gdy zmienia się zezwolenie na pobyt i pracę, ponieważ zastąpiła zmiana pracodawcy użytkownika lub zmiana warunków zatrudnienia, a:

 1. Wnioskodawca nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia na terytorium RP;
 2. pracodawca ma możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku pracy  (organ ocenia to na podstawie informacji starosty);
 3. wynagrodzenie, które pracodawca wskazał w załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Informujemy jednocześnie, że na każdym etapie postępowania, Wnioskodawca ma prawo wglądu w akta sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91)
 • Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2354)
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks  Postępowania  Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 735),
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1100) wraz z aktami wykonawczymi,
 • Ustawa  z  dnia  16.11.2006 r.  o  opłacie  skarbowej  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

Informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
• Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
• podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
• posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie danych jest wymogiem ustawowym;
• w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 50783