Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Wydanie/wymiana karty pobytu

Wydanie/wymiana karty pobytu

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI

Nr:

SOC-ODE.0133.3.2022.MS

Wydanie lub wymiana karty pobytu Data zatwierdzenia:
      9 sierpnia 2022 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać lub wymienić kartę pobytu.

Kogo dotyczy?

Wydanie kart dotyczy cudzoziemców, którzy uzyskali:

 1. zezwolenie na pobyt czasowy;
 2. zezwolenie na pobyt stały;
 3. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

Wymiana kart dotyczy cudzoziemców, którzy obowiązani są wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku:

 1. zmiany danych w niej zamieszczonych;
 2. zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 3. jej utraty;
 4. uszkodzenia karty pobytu
Co przygotować?

Niezbędne dokumenty:

1. wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
2. dwie fotografie spełniające następujące wymagania:

 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Uwaga: Brak któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Do pobrania opłaty ulgowej za wymianę karty pobytu należy dostarczyć:
- zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu w danym czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

- zaświadczenie potwierdzające pobieranie w danym czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;

- odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku niemożności jego uzyskania

- dokument podróży lub inny dokument tożsamości potwierdzający wiek małoletniego cudzoziemca.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 1. Dokumenty potwierdzające okoliczności wymiany karty pobytu.
 2. Potwierdzenie aktualnego zameldowania.
 3. Zaświadczenie o nadaniu nr PESEL

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?  

Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu należy złożyć osobiście. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

 

Wniosek można pobrać także:

 • w pukcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców                                                              pl. Powstanców Warszawy 1                                                                                      50-153 Wrocław
Jak wypełnić dokumenty? Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi
w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.
Ile muszę zapłacić?
 1. Opłata za wydanie/wymianę karty pobytu wynosi 100 zł.
 2. Za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej przez cudzoziemca jej utraty lub zniszczenia 200 zł, a w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu każdorazowo 300 zł.
 3. Opłata ulgowa za wydanie lub wymianę karty pobytu w wysokości 50% przysługuje cudzoziemcom:

- którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

- których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP;

-małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat.

 

 1. Opłaty nie ponosi się:
  - gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne.

  • przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Finansów i Budżetu 

  NBP O/O Wrocław

  41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o wydanie karty pobytu składa się:

w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy:

 • cudzoziemiec przybywa na terytorium Polski lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy);
 • jest członkiem najbliższej rodziny repatrianta;

w przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy cudzoziemiec posiada  zezwolenie na pobyt stały (wcześniej „zezwolenie na osiedlenie się”) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i karta pobytu traci ważność.

Wniosek o wydanie karty pobytu powinieneś złożyć, co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 • utraty karty pobytu;
 • uszkodzenia dokumentu.

Wniosek o wymianę karty pobytu składa się w  ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

W przypadku zagubienia karty pobytu lub jej uszkodzenia należy w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę.

Jeśli cudzoziemiec złoży zawiadomienie o zagubieniu/uszkodzeniu dokumentu na specjalnym formularzu – nieodpłatnie otrzyma zaświadczenie potwierdzające fakt zgłoszenia utraty/uszkodzenia dokumentu. Zaświadczenie to jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wniosek można również wysłać pocztą.

Co zrobi Urząd?

Wyda lub wymieni kartę pobytu

Jaki jest czas reakcji?

Wydanie/wymiana karty pobytu następuje w ciągu miesiąca czasu od wpłynięcia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Urząd na piśmie powiadomi wnioskodawcę, na jaki termin przewidziane jest wydanie wnioskowanego dokumentu i z jakich przyczyn wynikają opóźnienia.

Jak się odwołać?

Cudzoziemiec może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Odwołanie można złożyć w Oddziale Cudzoziemców DUW lub przesłać pocztą na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Spraw Obywatelskich                         i Cudzoziemców                                                                                                                                   pl. Powstańców Warszawy 1                                                                                                    50-153 Wrocław

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!

Informacje dodatkowe

Kartę pobytu wydaje wojewoda, który wydał zezwolenie pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał:

 1. zezwolenie na pobyt czasowy - jest ważna przez okres, na który udzielono mu tego zezwolenia;
 2. zezwolenie na pobyt stały - jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania.
 3. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE - jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania.

Cudzoziemiec jest obowiązany odebrać osobiście kartę pobytu, a w przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia - odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o:

 • wydanie pierwszej karty pobytu,
 • wydanie kolejnej karty pobytu;
 • wymianę karty pobytu.

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu lub jej wymiany, gdy cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu lub jej wymiany.

Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu organowi, który ją wydał, gdy:

 1. nabył obywatelstwo polskie;
 2. wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;
 3. wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 4. wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy;
 5. wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy wygasła z mocy prawa;
 6. wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt stały wygasła z mocy prawa;

Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym:

 1. doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo
 2. decyzja, o której mowa w pkt 2-6, stała się ostateczna albo wygasła.

Organ, któremu zwrócono kartę pobytu, wydaje na wniosek cudzoziemca nieodpłatnie zaświadczenie o zwrocie karty pobytu ważne przez okres 30 dni.

Kto uchyla się od obowiązku wymiany lub zwrotu karty pobytu, nie zawiadamia o utracie karty pobytu (w terminie 3 dni) podlega karze grzywny. Orzekanie w powyższych sprawach następuje w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wyrok nakazowy wydany w postępowaniu nakazowym jest natychmiast wykonalny.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
• Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
• podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
• posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie danych jest wymogiem ustawowym;
• w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 290527