W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Karta Polaka

Karta Polaka

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
SOC-PCIII.0133.1.2022
Przyznanie Karty Polaka Data zatwierdzenia:
   8 września 2022 r.
Co chcę załatwić? Złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka.
Kogo dotyczy?

Wniosek o przyznanie Karty Polaka możesz złożyć w każdym czasie, jeśli jesteś obywatelem Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz deklarujesz przynależność do Narodu Polskiego i spełniasz łącznie następujące warunki:

 1. wykażesz swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważasz za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
 2. w obecności pracownika urzędu, złożysz pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 3. wykażesz, że jesteś narodowości polskiej lub co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawisz zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
 4. złożysz oświadczenie (zawarte w formularzu wniosku), że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

Wniosek o przyznanie Karty Polaka możesz również złożyć, jeśli Twoje polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji, pod warunkiem, że  wykażesz się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Co przygotować?
 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem.
 2. 1 fotografia (wyraźna, o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, na jednolitym jasnym tle, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami).
 3. Kserokopia ważnego dokumentu tożsamości - oryginał do wglądu przy przyjęciu wniosku.
 4. Potwierdzenie zameldowania  na pobyt czasowy lub stały na terenie województwa dolnośląskiego.

Dokumenty potrzebne do przyznania Karty Polaka:

 1. pisemna deklaracja przynależności do Narodu Polskiego złożona w trakcie składania wniosku w obecności pracownika urzędu;
 2. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:
 1. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka polskiego wydane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub
 2. świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce, lub
 3. świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim (oryginał do wglądu).

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka polskiego ocenimy w trakcie rozmowy podczas przyjęcia wniosku o przyznanie Karty Polaka.

 1. dokumenty potwierdzające Twoją polską narodowość lub polską narodowość co najmniej jednego z Twoich rodziców lub dziadków albo dwojga pradziadków i ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które się powołujesz wraz z kopiami (oryginały do wglądu) np.:
 1. polskie dokumenty tożsamości,
 2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością,
 3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych,
 4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu,
 5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu,
 6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza,

lub

 1. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat,

lub

 1. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji,

lub

 1. Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

Dokumenty potrzebne do przyznania Karty Polaka małoletniemu:

 1. świadectwo urodzenia małoletniego z kopią;
 2. kserokopia ważnego dokumentu tożsamości małoletniego (oryginał do wglądu przy przyjęciu wniosku);
 3. dokumenty tożsamości rodziców z kopiami;
 4. Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców z kopią/kopiami.

WAŻNE

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale podczas wizyty w Urzędzie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem w celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków. Prosimy o niezszywanie dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty?

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki.

Ile muszę zapłacić? Za wniosek o przyznanie Karty Polaka nie pobiera się opłaty skarbowej.
Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek o przyznanie Karty Polaka możesz złożyć w każdym czasie, jeśli jesteś obywatelem Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz deklarujesz przynależność do Narodu Polskiego.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek o przyznanie Karty Polaka składasz wyłącznie osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców we Wrocławiu, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

WAŻNE

Zasady umawiania wizyt.

Celem umówienia wizyty na złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka prześlij wypełniony formularz rejestracyjny na adres: karta.polaka@duw.pl;

 1. w tytule wiadomości e-mail umieść „Karta Polaka – imię i nazwisko osoby, której dotyczy rezerwacja”;
 2. w jednej wiadomości e-mail zgłaszasz chęć umówienia jednej wizyty; w przypadku chęci rezerwacji terminu dla więcej niż jednej osoby, prześlij kolejne zgłoszenie;
 3. po wysłaniu wiadomości e-mail oczekuj na wiadomość zwrotną lub kontakt telefoniczny z informacją o terminie wizyty; czas oczekiwania wynosi do 30 dni roboczych, a w przypadku nagłego wzrostu zgłoszeń może on ulec wydłużeniu;
 4. warunkiem dokonania rezerwacji wizyty będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
 5. nie ma możliwości przepisania zarezerwowanego terminu wizyty na inną osobę; nie obsłużymy osób innych niż zarejestrowane i w sprawach innych niż Karta Polaka;

W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o jej anulowanie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: karta.polaka@duw.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Rezygnacja - Karta Polaka – imię i nazwisko osoby, której dotyczy rezerwacja”.

Ze względu na konieczność złożenia przed  pracownikiem urzędu deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz spełnienia wymogu wykazania się w rozmowie z pracownikiem urzędu znajomością języka polskiego, wniosek o przyznanie Karty Polaka składasz osobiście. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście rodzice dziecka. Rodzic nieposiadający Karty Polaka wyraża zgodę na przyznanie Karty Polaka dziecku przed pracownikiem urzędu.

Co zrobi Urząd?

Wyda decyzję o udzieleniu  lub odmowie przyznaniu Karty Polaka.

Jaki jest czas reakcji?

W związku z obowiązkiem wystąpienia o informację do Komendanta Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, lub innych organów, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności do rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1. Nieprzedstawienie informacji w tym terminie uznaje się za równoważne z brakiem okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 i 6.

Jak się odwołać?

W przypadku wydania decyzji negatywnej można odwołać się w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie można złożyć do Rady do Spraw Polaków Poza Granicami Kraju za pośrednictwem  wojewody, który wydał decyzję.

Proszę pamiętać o konieczności własnoręcznego podpisania odwołania!

Informacje dodatkowe

W toku postępowania o przyznanie Karty Polaka przeprowadzimy z Tobą rozmowę w języku polskim, która dotyczyć będzie Twoich związków z polskością, polskich tradycji  i zwyczajów.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Posiadacz Karty Polaka jest zwolniony z:

 1. opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 2. opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego;
 3. obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

 1. podejmowania i wykonywania pracy bez zezwolenia na wykonywanie pracy;
 2. podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 3. kształcenia w szkole doktorskiej, podejmowania i odbywania studiów oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w działalności naukowej;
 4. korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie - Prawo oświatowe;
 5. korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych;
 6. ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych;
 7. bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych;
 8. pomocy konsula, w ramach jego kompetencji, z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa.

Karta Polaka:

 1. nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów;
 2. nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kartę Polaka wydaje:

 1. poza granicami Polski - konsul właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w kraju pochodzenia;
 2. w Polsce - wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w Polsce.

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony. Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (t.j. z dn. 19.07.2019 r., poz. 1958);
 • 14  stycznia 2022 (DZ.U. poz. 91) r. opublikowana została ustawa  z dnia 17 grudnia 2021 o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw. W art. 6 ww. ustawy zawarte są zmiany w ustawie o Karcie Polaka (UoKP);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju;
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;
 • Dz. U. z dnia 4 października 2021 r. poz. 1802 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka.

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 42216