W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

BREXIT

Wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydanego przed końcem 2020 r. na zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr. SOC-ODE.0133.11.2021.KO
 
Wymiana lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydanego przed końcem 2020 r. na zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa. Data zatwierdzenia:
 27 września 2021 r.
Co chcę załatwić? Wymienić zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane przed końcem 2020 r. na zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa.
Kogo dotyczy?
 • obywatela Zjednoczonego Królestwa, któremu przed końcem 2020 r. wydano zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela UE

UWAGA!

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r.
Co przygotować?

DOKUMENTY niezbędne do wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu:

Przygotuj:

 • Wypełniony wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku,
 • dwie fotografie spełniające następujące wymagania:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii,

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • 3 egz. kserokopii ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca (wszystkie strony z adnotacjami),
 • dokument potwierdzający posiadanie numeru PESEL (jeżeli został nadany),
 • dokument potwierdzający meldunek na terytorium RP (jeżeli Cudzoziemiec został zameldowany).

Następujące dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest beneficjentem Umowy Wystąpienia:

a) pisemne oświadczenie wnioskodawcy (własnoręcznie podpisane):

 • o okresie pobytu na terytorium RP przed dniem 31 grudnia 2020 r.,
 • o kontynuacji pobytu na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2020 r. tj. o okresach pobytu i nieobecnościach przekraczających 6 miesięcy w roku od dnia złożenia wniosku,

         -pobierz oświadczenie

b) jakikolwiek dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP w dniu 31 grudnia  2020 r. lub wcześniej w razie dopuszczalnej nieobecności w dniu 31 grudnia 2020 r.,

c) ewentualnie dokumenty potwierdzające, że przerwa w pobycie przekraczająca 6 miesięcy w roku, była spowodowana ważną sytuacją osobistą, w szczególności ciążą, porodem, chorobą, studiami, szkoleniem zawodowym, oddelegowaniem (dotyczy nieobecności w dniu 31 grudnia 2020r. lub po upływie okresu przejściowego, przed złożeniem wniosku).

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wypełnij:

Wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa

Wniosek można pobrać także :

w punkcie obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Jak wypełnić dokumenty? Wypełnij wszystkie pola formularza zgodnie z pouczeniem zawartym w formularzu wniosku.
Ile muszę zapłacić? Nie pobiera się opłat.
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r.
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy złożyć osobiście w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Złożenie wniosku odbywa się przy stanowisku nr 5 na sali A w godzinach od 9:00 do 13:00.  W tym celu należy pobrać bilet z numerem w kolejce z biletomatu znajdującego się na Sali Obsługi Klienta A, wybierając opcję: „Cudzoziemcy -> UE/rejestracja/zaproszenia”. Pobranie biletu będzie możliwe we wskazanych godzinach lub do wyczerpania numerków.

Odbiór dokumentów oraz uzupełnienie dokumentacji (w tym osobiste stawiennictwo) będzie odbywać się przy stanowisku nr 5 na Sali Obsługi Klienta A w godzinach od 13:00 do 14:30 po uprzednim uzgodnieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę (bez pobierania biletu).

* Należy mieć na uwadze, że godzina wizyty może się przesunąć, ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy i trudności w dokładnym oszacowaniu czasu wizyt.

Co zrobi Urząd?
 1. Rozpatrzy Twój wniosek.
 2. Poprosi Cię ewentualnie o uzupełnienie brakujących do wydania decyzji dokumentów.
 3. Wyda zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, a w przypadku niespełnienia warunków do zarejestrowania pobytu wyda decyzję o odmowie lub umorzeniu postępowania.
Jaki jest czas reakcji?

Rozpatrzymy Twój wniosek niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 tyg. od dnia jego złożenia.

Jak się odwołać? Masz 14 dni od otrzymania decyzji, aby się odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Odwołanie złóż za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
Informacje dodatkowe Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie odwołanie, decyzja staje się prawomocna. Kończy to bieg postępowania.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 547),
 • Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2450).

Informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
 •  Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 •  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;
 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym;
 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu, wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 1602