Aktualnie znajdujesz się na:

Architektura, budownictwo

Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę

DOLNOŚLĄSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
we WROCŁAWIU

KARTA USŁUGI Nr:
   IF-O.0133.4.2018
Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę Data zatwierdzenia:
    28.12.2018 r.
Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję stwierdzającą nieważność decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę / rozbiórkę.

Kogo dotyczy?

Wniosek może złożyć osoba, która otrzymała od starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu)decyzję w sprawie pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Można działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Co przygotować?

Pismo zawierające wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) wydanej w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie jest wymagane sporządzanie lub wypełnianie dodatkowych dokumentów.

Jak wypełnić dokumenty? Nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
Ile muszę zapłacić?

Złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji nie podlega opłacie skarbowej. Jeśli wniosek składa pełnomocnik opłacie w wysokości 17 zł podlega pełnomocnictwo

Należności z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa należy wnosić:
 • na konto:
  Gmina Wrocław,
  Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8,
  PKO Bank Polski S.A.
  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  z zaznaczeniem na przekazie „opłata od pełnomocnictwa udzielonego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji... (nazwa organu i oznaczenie decyzji)".
 • ponadto istnieje możliwość opłaty gotówką:
  - w kasie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
  - w kasach Urzędu Miejskiego

Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu a także upoważniające do odbioru dokumentów.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek można złożyć w dowolnym terminie.
Gdzie załatwię sprawę?

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Infrastruktury, Oddział Orzecznictwa,

godziny przyjmowania interesantów:     pn-pt 12:00-15:00

Pracownik Pokój Nr Telefon e.mail

Michał Bursztynowicz
kierownik Oddziału Orzecznictwa

1119 71 340-60-61 m.bursztynowicz@duw.pl

 

     
Grzegorz Gola 1113 71 340-68-82 g.gola@duw.pl
Katarzyna Maciejowska-Bujak 1106 71 340-68-80 k.maciejowska@duw.pl
Magdalena Woźniak 1118 71 340-63-91 m.wozniak@duw.pl
Patrycja Brzezińska 1118 71 340-63-91 p.brzezinska@duw.pl
Katarzyna Radziszewska 1115 71 340-65-81 k.radziszewska1@duw.pl
Paweł Fiktus 1115 71 340-65-81 p.fiktus@duw.pl
Radosław Chojnicki 1117 71 340-62-26 r.chojnicki@duw.pl
Małgorzata Wdowiak 1118 071 340-63-15 m.wdowiak@duw.pl
Małgorzata Zając 1120 71 340-62-84 malgorzata.zajac@duw.pl
       
Marek Sajan 1120 710340-62-84 m.sajan@duw.pl
Co zrobi Urząd?

Rozpatrzy wniosek.
W przypadku braków formalnych wezwie do ich usunięcia.                             Przeprowadzi postępowanie.
Wyda decyzję uwzględniającą wniosek, odmawiającą jego uwzględnienia lub umorzy postępowanie.

Jaki jest czas reakcji?

Urząd załatwi sprawę w terminie dwóch miesięcy.

Jak się odwołać?

Od decyzji  przysługuje odwołanie, które należy złożyć do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Na każdym etapie realizacji postępowania strona ma prawo do wglądu w dokumentację sprawy i uzyskiwania informacji na temat realizacji postępowania.

Dowodem w postępowaniu może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy (np. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny), a nie jest sprzeczne z prawem.

Wydana w sprawie decyzja jest doręczana stronom drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru).

Jeżeli we wskazanym terminie nie wpłynie od strony odwołanie lub żądanie uzupełnienia bądź zmiany, decyzja staje się ostateczna. Kończy to bieg postępowania.

Kopie dokumentów załączanych do wniosku winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,poz.1202, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm)

 Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa

liczba wejść: 9582