Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH +" 2019 – informacja i wzory załączników do ofert wymaganych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019 (określanego dalej jako „Program”).

 Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.) tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty.

Ofertę konkursową należy złożyć na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowią załączniki do Programu:

 • moduł 1a – załącznik 1a,
 • moduł 1b – załącznik 1b,
 • moduł 2 – załącznik 2,
 • moduł 3 – załącznik 3,
 • moduł 4 – załącznik 4.  

Ofertę oraz pozostałe wymagane dokumenty należy wypełnić czytelnie, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności nazwy podmiotu składającego wniosek ze stanem faktycznym (pełna nazwa i adres gminy; kompletne dane identyfikujące osoby fizycznej, to jest imię, nazwisko, PESEL, adres a także pełna nazwa przedsiębiorcy, zgodna z danymi w CEIDG; dane identyfikujące osobę prawną i jednostkę organizacyjną, to jest pełna nazwa, adres, numer w KRS, jeśli dotyczy, NIP, REGON; nazwa funkcjonującej instytucji opieki, zgodna z treścią wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

W przypadku ofert dotyczących tworzenia nowych placówek, nazwa instytucji opieki nad dziećmi, wskazana w ofercie i innych dokumentach, będzie musiała być zgodna z uzyskanym w wyniku realizacji zadania wpisem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 Do formularza oferty należy dołączyć w zależności od modułu:

1)    moduł 1a i 1b:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (zgodnie ze wzorem określonym w Programie – załącznik 10);
 • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (zgodnie ze wzorem określonym przez Wojewodę Dolnośląskiego)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • wyłącznie dla modułu 1a – oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych, utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie gminy na dzień składania oferty konkursowej (wzór w Programie – załącznik 11);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie – załącznik 23);
 • wyłącznie dla modułu 1b – dokument potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2019 r. na terenie gminy powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
 • prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33% dzieci w rocznikach 1-2, lub
 • dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki),

Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia takiego systemu, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.

2)    moduł 2:

 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2018 r. (wzór w Programie – załącznik 12).
  Gminy, które nie dotują dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych, mogą złożyć ofertę, przedkładając oświadczenie o braku takiego instrumentu wsparcia na terenie gminy.
 • wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie – załącznik 24).

4)    moduł 3:

 • w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej – program inwestycji (wzór w Programie – załącznik 10);
 • w przypadku oferty dotyczącej remontu – opis zadania (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna;
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) o współpracy z uczelnią;
 • kalkulację kosztów (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego);
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie – załącznik 25).

5)    moduł 4:

 • kalkulację kosztów wg wzoru określonego przez Wojewodę Dolnośląskiego;
 • w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) o współpracy z uczelnią,
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (wzór w Programie- załącznik 26).

Dodatkowe informacje i wymogi odnośnie składania ofert:

 1. Oferty składane przez osobę fizyczną muszą zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie „MALUCH+” 2019 (wzór określony przez Wojewodę Dolnośląskiego). 
 2. Stosownie do pkt  6.2.4 oraz 7.2.2 pkt 1) tiret 2 i pkt) 3 tiret 2 Programu, Wojewoda Dolnośląski informuje, że program inwestycji, opis zadania (w przypadku remontu) oraz dokument potwierdzający tytuł własności do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna, należy przedłożyć wraz z ofertą. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek strony, może zostać dopuszczona oferta, do której dołączony zostanie dokument, wskazujący na to, że tytuł prawny do wskazanego wyżej lokalu zostanie ustanowiony w okresie umożliwiającym realizację zadania (np. przedwstępna umowa sprzedaży lub najmu, uchwała jednostki samorządu terytorialnego o sprzedaży lub najmie nieruchomości, informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż lub najem). W takiej sytuacji tytułem prawnym do lokalu beneficjent musi wykazać się najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację zadania.
 3. Stosownie do pkt 5.3.4 Programu Wojewoda Dolnośląski w każdym wypadku indywidualnie oceni zasadność, racjonalność i efektywność kosztów pośrednich, wskazanych w pkt. 5.3.1 lit. i 5.3.3 lit. g w zakresie ich udziału w kosztach całkowitych realizacji zadania. Co do zasady koszty pośrednie nie powinny przekraczać 10% wartości zadania polegającego na tworzeniu miejsc.

 

Jednocześnie przypomina się, że termin składania ofert upływa dnia 28 grudnia 2018 r.

 

liczba wejść: 3269