Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Komunikaty

Maluch 2016 - podział środków w module 2 Programu

Zgodnie z pkt 6.9. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3 Maluch – edycja 2016 Wojewoda Dolnośląski ogłasza Podział środków          na poszczególnych Beneficjentów w module 2  Programu (w załączeniu).

Wysokość dotacji, która przeznaczona jest na obniżkę miesięcznej opłaty rodziców za 1 dziecko objęte opieką w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, wynosi 198,64  zł.

            Jednocześnie, zgodnie z pkt 7.1. Programu,  Wojewoda Dolnośląski zobowiązuje beneficjentów do dostarczenia do Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego następujących dokumentów:

  1. Oświadczenia o przyjęciu dotacji (wzór w załączeniu),
  2. Kopii zaświadczenia o dokonaniu wpisu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat  3 do rejestru (wykazu w przypadku dziennych opiekunów) prowadzonego przez właściwego terytorialnie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta,
  3. Oświadczenia Beneficjenta o planowanym terminie dokonania wpisu - w przypadku instytucji niewpisanych jeszcze do właściwego rejestru (wykazu),
  4. Zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania (również w formie elektronicznej)  – odnoszącego się do kwoty przyznanej dotacji.

 

liczba wejść: 6010