Nadodrzańskie województwa chcą walczyć o Odrę. Ich przedstawiciele spotkali się w sprawie rzeki. UWAGA !!! Duży Protest Rolników od 20.03.2024r. Ćwiczenia Wojsk NATO W Hołdzie Walczącej Ukrainie PLANOWANE PROTESTY ROLNIKÓW - INFORMACJE Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową

W związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, legalny pobyt obywateli Ukrainy (i określonych członków ich rodzin), którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy został przedłużony do 4 marca 2024 r., a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia 2024 r. lub 30 września 2024 r.

Zmieniony został art. 2 ust. 1 i 2 ww. ustawy, a ponadto, do art. 2 dodane zostały nowe ustępy 10 i 11, które dodatkowo przedłużyły okres uznawanego za legalny pobytu:

 

 • do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku:

 

 1. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą korzystać z wychowania przedszkolnego, będą realizować obowiązek szkolny albo realizować obowiązek nauki, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 2. osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów;
 3. osób, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

 

 • do 30 września 2024 r. w przypadku:

 

             osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jeżeli te osoby są

             małoletnie – również ich rodziców i opiekunów.

Zmiany zostały wprowadzone także w przepisach przeciwdziałających popadaniu przez obywateli Ukrainy w nielegalny pobyt oraz wspierających legalizację ich pobytu na terytorium Polski. Analogicznemu wydłużeniu do 4 marca 2024 r. ulegną okresy, w których:

 • przedłużeniu z mocy prawa podlegają okresy pobytu i okresy ważności wiz krajowych obywateli Ukrainy;
 • przedłużeniu z mocy prawa podlegają okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy obywateli Ukrainy;
 • przedłużeniu z mocy prawa podlegają terminy na opuszczenie przez obywateli Ukrainy terytorium Polski (na podstawie art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach);
 • przedłużeniu z mocy prawa podlegają terminy dobrowolnego powrotu (obecnie terminy dobrowolnego wyjazdu) określone w wydanych obywatelom Ukrainy decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (na podstawie art. 315 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach);
 • przedłużenia z mocy prawa podlegają okresy ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy;
 • pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Polski jest uznawany za legalny w związku z zakończeniem okresu dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego (na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego);
 • wobec obywateli Ukrainy nie stosuje się w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej określonego w art. 142 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach wymogu związanego z wielkością i jakością prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą oni działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • stosuje się przepis art. 42a ust. 1 ustawy specjalnej ustanawiający subsydiarną podstawę materialnoprawną udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom Ukrainy;
 • można nie wszczynać lub umarzać wszczęte postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu wobec obywateli Ukrainy.

Ponadto, zmienione zostało brzmienie art. 100d ust. 1, który ustanawia podstawę prawną do spoczywania terminów załatwiania przez wojewodów określonych rodzajów spraw cudzoziemców – w kierunku analogicznego przedłużenia tego okresu do dnia 4 marca 2024 r.

 

Przypominamy jednocześnie, że na podstawie ww. art. 100d ust. 1 ustawy specjalnej w okresie do dnia 4 marca 2024 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących:

1) udzielenia cudzoziemcowi:

     a) zezwolenia na pobyt czasowy,

     b) zezwolenia na pobyt stały,

     c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
2) zmiany:

     a) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

  b) zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie    
       wymagającym wysokich kwalifikacji;

3) cofnięcia cudzoziemcowi:

     a) zezwolenia na pobyt czasowy,

     b) zezwolenia na pobyt stały,

       c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

- w postępowaniach, dotyczących wszystkich cudzoziemców, prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

W związku z powyższym, ponaglenia na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowań przez wojewodów w sprawach wymienionych w art. 100d ust. 1 ustawy specjalnej nie są przekazywane do Urzędu do Spraw Cudzoziemców tylko pozostawiane bez rozpoznania na podstawie art. 37 § 3a K.p.a.

Ponadto, do 4 marca 2024 r. organowi prowadzącemu postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, nie wymierza się grzywny ani nie zasądza się od niego sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

 

Zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, lub ich dokonywanie z opóźnieniem, w okresie do 4 marca 2024 r., nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

 

Zawieszenie/nierozpoczynanie się biegu terminu na załatwienie ww. spraw trwa nieprzerwanie
od 15 kwietnia 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Opisane zmiany wprowadza ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

 • - komunikat
  komunikat
liczba wejść: 20443