Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Zmiana w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Z dniem 28 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono dodatkowy przepis art. 100d do ustawy zmienianej. Zastąpił on dotychczasowy art. 100c i wszedł w życie z mocą od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 100d ust. 1 ustawy specjalnej w okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących:

1) udzielenia cudzoziemcowi:

     a) zezwolenia na pobyt czasowy,

     b) zezwolenia na pobyt stały,

     c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
2) zmiany:

     a) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

  b) zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie     
       wymagającym wysokich kwalifikacji;

3) cofnięcia cudzoziemcowi:

     a) zezwolenia na pobyt czasowy,

     b) zezwolenia na pobyt stały,

       c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

- w postępowaniach, dotyczących wszystkich cudzoziemców, prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

W związku z powyższym ponaglenia na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowań przez wojewodów w sprawach wymienionych w art. 100d ust. 1 ustawy specjalnej nie będą przekazywane do Urzędu do Spraw Cudzoziemców tylko pozostawiane bez rozpoznania na podstawie art. 37 § 3a K.p.a.

Ponadto do 24 sierpnia 2023 r. organowi prowadzącemu postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej nie wymierza się grzywny ani nie zasądza się od niego sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

 

Zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, lub ich dokonywanie z opóźnieniem, w okresie do 24 sierpnia 2023 r., nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki.

 

Zawieszenie/nierozpoczynanie się biegu terminu na załatwienie ww. spraw trwa nieprzerwanie
od 15 kwietnia 2022 r. do 24 sierpnia 2023 r.

liczba wejść: 1485