OD 13 LUTEGO 2023 ROKU ZMIANA ORGANIZACJI OBSŁUGI W SPRAWACH PASZPORTOWYCH Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

17 czerwca 2022

Konkurs grantowy w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

Celem głównym projektu grantowego jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 gminach, powiatach oraz miastach na prawach powiatu wybranych z terenu całego kraju, w ramach przeprowadzonego konkursu grantowego.

Wybrane w ramach  konkursu grantowego jednostki samorządu terytorialnego obok  grantu na opracowanie i wdrożenie planów deinstytucjonalizacji usług społecznych otrzymają wsparcie w formie:

  • pomocy przy opracowaniu diagnozy z uwzględnieniem określenia kosztów wprowadzenia zaplanowanych działań;
  • cyklu warsztatów dla przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego dotyczących opracowania i wdrożenia planów deinstytucjonalizacji usług społecznych;
  • możliwości odbywania wizyt studyjnych w miejscach, w których realizowana jest zdeinstytucjonalizowana forma różnych usług społecznych, w tym usług pomocy społecznej i pieczy zastępczej, a realizatorami zdeinstytucjonalizowanych usług są podmioty o różnym statusie w tym samorządy i organizacje pozarządowe;
  • wsparcia ekspercko-doradczego  w czasie realizacji pilotażu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Konkurs realizowany jest na podstawie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Łączna pula środków przeznaczona na konkurs grantowy wynosi  32 200 000,00 PLN z czego środki pochodzące ze środków europejskich to 27 138 160 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Do złożenia wniosku o powierzenie grantu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu) zainteresowane realizacją lub wzmocnieniem już rozpoczętego procesu deinstytucjonalizacji usług.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć do dnia 5 lipca 2022 r.

  • Komunikat - Komunikat
    Komunikat

Pliki do pobrania