ZMIANA ZASAD OBSŁUGI W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW! Infolinia DUW dla uchodźców z Ukrainy/ Гаряча лінія DUW для біженців з України: +48 71 701 11 00
Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 stycznia 2022

„Od zależności ku samodzielności” - konkurs ofert

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły:

Moduł I  - Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi

Moduł ma na celu umożliwienie dostępu  dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb  np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

Moduł II - Samopomoc

W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.

Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia

Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Moduł IV - Integracja i innowacyjność

Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

Ogłoszenie o konkursie pod linkiem.

W 2022 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł. Projekt będzie mógł być dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100 000 zł i nie mniejszej niż 30 000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 28 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji pod linkiem.

  • Od zależności ku samodzielności - Od zależności ku samodzielności
    Od zależności ku samodzielności

Pliki do pobrania