Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

Okolicznościowe życzenia Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada.

W 2021 roku w województwie dolnośląskim w samorządowych jednostkach organizacyjnych zatrudnionych było ogółem 1617 pracowników socjalnych, w tym:

 • 1403 - w miejskich, gminnych, miejsko-gminnych ośrodkach pomocy społecznej,
 •     78 - w powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 •  136 - w domach pomocy społecznej.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • praca socjalna;
 • dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 • udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 • inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 • współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 • kierować się zasadami etyki zawodowej;
 • kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 • przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
 • udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy;
 • zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

 • -
liczba wejść: 206