Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

01 marca 2021

Odprawa służbowa dolnośląskiej formacji strażackiej

W siedzibie KW PSP we Wrocławiu odbyła się odprawa służbowa dolnośląskiej formacji strażackiej. Jak zawsze to doroczne spotkanie służy dokonaniu wszechstronnej oceny realizacji zadań w minionym roku. Ale równocześnie w toku odprawy formułowane są główne kierunki działań na kolejny rok. Ponieważ obydwie przesłanki mają ogromne znaczenie i to nie tylko dla formacji strażackiej, ale też w szerszym kontekście umacniania bezpieczeństwa obywateli, w odprawach rocznych biorą także udział zaproszeni goście. Są to osoby reprezentujące władze i instytucje województwa dolnośląskiego, jak też przedstawiciele władz szczebla centralnego.

Otwierając tegoroczną odprawę, dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kamiński powitał gości: komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, zastępcę komendanta głównego PSP nadbryg. Adama Koniecznego, reprezentujących wojewodę dolnośląskiego:  dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Rafała Wolanowskiego i Jakuba Horbacza, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Agnieszkę Sokołowską, szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu ppłk Roberta Markosa, Wojciecha Mazura reprezentującego Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa dolnośląskiego dh. Ryszarda Drozda oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy wspólnie z komendantami powiatowymi/miejskimi Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli w odprawie przy wykorzystaniu łączy telekomunikacyjnych.

Podobnie jak w wielu innych sferach życia publicznego, w działalności dolnośląskiej PSP i OSP w 2020 r. silnie zaznaczyły się uwarunkowania wynikające z zagrożenia pandemią koronawirusa. Dolnośląscy strażacy zostali postawieni wobec konieczności sprostania zupełnie nowym wyzwaniom, z jakimi wcześniej nie mieli do czynienia. Rygory i obostrzenia wprowadzane w ramach walki z pandemią, a jednocześnie konieczność realizacji zarówno bieżących zadań ratowniczo – gaśniczych, jak i aktywnego udziału w akcji przeciwko COVID–19, zaważyły na funkcjonowaniu całej dolnośląskiej formacji strażackiej.

W toku odprawy wielokrotnie wskazywano na rozległe konsekwencje pandemii dla procesu realizacji zadań. Jednak konieczny w zaistniałej sytuacji, zwiększony wysiłek organizacyjny, szkoleniowy, a przede wszystkim ludzki, przyniósł wymierny efekt. Zaangażowanie dolnośląskich strażaków w znacznym stopniu wpłynęło na skuteczność walki z pandemią. Strażacka aktywność na wszystkich newralgicznych odcinkach działań służących wzmacnianiu bezpieczeństwa i ochronie ludności, owocowała konkretnymi dokonaniami. A równocześnie, dzięki ofiarności w służbie, strażacy skutecznie realizowali swoje zasadnicze powinności związane z szeroko rozumianym ratownictwem i ochroną ludności.

Potwierdzeniem wysokich ocen strażackiej służby są fakty. Oto niezależnie od normalnych zadań wynikających z istoty strażackiej profesji, konieczne było np. dokonywanie fumigacji, czyli oprysków dezynfekcyjnych obiektów i przestrzeni. W związku z tym, na ogólną liczbę ponad 5700 wyjazdów do zdarzeń związanych z koronawirusem, strażacy odnotowali aż 665 właśnie do prowadzenia fumigacji. Inna kategoria pokazuje skalę strażackiego zaangażowania w udzielaniu wsparcia w przypadku izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego. O ile w minionych latach takich przypadków wsparcia PRM przez ratowników straży pożarnej było w granicach 1800, to w minionym roku odnotowano ich aż 2886, co oznacza wzrost o 59%. Ogółem, w związku z pandemią, w minionym roku dolnośląscy strażacy zrealizowali blisko 7000 dodatkowych zadań.

Ten obraz dolnośląskiej formacji strażackiej byłby jednak niepełny, gdyby pominąć jakże ważny aspekt odpowiedniego zabezpieczenia w sprzęt i wyposażenie. I tu należy podkreślić znaczenie obecności na dorocznej odprawie przedstawicieli władz oraz zaprzyjaźnionych służb. O ile bowiem strażacy zasługują na słowa najwyższego uznania za ofiarność, zaangażowanie, poziom wyszkolenia etc. to jednak bez odpowiedniego nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, a także zaplecza logistycznego, nie mogliby skutecznie wykonać swoich obowiązków na wymaganym poziomie.

Pod tym właśnie względem w ubiegłym roku udało się, właśnie dzięki wsparciu ze strony władz państwowych i samorządowych, zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji, pozyskać niemałe środki m.in. na zakup nowoczesnych samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego, a także systemów łączności radiowej, zestawów pralniczych itp. Dzięki darczyńcom nie zabrakło strażakom także środków ochrony osobistej przed covidem, jak płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, ubrania ochronne itd. 

W roku 2020 komendy miejskie i powiatowe PSP otrzymały darowizny rzeczowe na kwotę ponad 578 tys. zł. Ponadto budżet komend został zwiększony ze środków samorządowych na kwotę 470.470,00. Ale znaczące wsparcie odczuli także druhowie OSP. Np. w minionym roku dokonano rozdziału dotacji z MSWiA na zadanie „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” Na ten cel przyznano ochotniczym strażom pożarnym z terenu województwa dolnośląskiego nie włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, łączną kwotę dotacji 2 760 000 zł. Za to wsparcie finansowymi dotacjami, za środki ofiarowane przez darczyńców i generalnie za zrozumienie potrzeb współczesnego ratownictwa, komendant Kamiński, w imieniu dolnośląskich strażaków, złożył serdeczne podziękowania.

W 2020 roku na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano ogółem 49 196 zdarzeń. W tej liczbie było 13 635 pożarów, 31 830 innych miejscowych zagrożeń. Strażacy dolnośląscy, którzy z powodzeniem wykonali zarówno swoje zadania ratowniczo – gaśnicze, jak i liczne obowiązki dodatkowe, związane z koronawirusem, mają zatem pełne prawo do satysfakcji i poczucia dobrze wypełnionego obowiązku.

Taka jest generalna konkluzja dorocznej odprawy. Jednak życie toczy się dalej, niesie z sobą nowe wyzwania, a stara prawda głosi, że ten kto się zatrzymuje, ten się cofa. Dlatego dolnośląscy strażacy, uwzględniając zarówno dotychczasowe doświadczenia, jak też prognozowane zmiany i tendencje dotyczące m.in. znacznego wzrostu zdarzeń miejscowych, a w szczególności drogowych, potrzeby dalszego unowocześniania sprzętu i wyposażenia, poprawy warunków bytowych i szkoleniowych, postawili przed sobą kolejne ambitne wyzwania. Czas pokaże, czy im sprostają.
 

Tekst: Lech Lewandowski - KW PSP Wrocław

  • fot. KW-PSP Wrocław - fot. KW-PSP Wrocław
    fot. KW-PSP Wrocław
  •  - fot. KW-PSP Wrocław
    fot. KW-PSP Wrocław
  • fot. KW-PSP Wrocław - fot. KW-PSP Wrocław
    fot. KW-PSP Wrocław