Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

25 lutego 2021

Wojewoda Dolnośląski członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski wyznaczony został przez Premiera Mateusza Morawieckiego do składu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) została powołana dnia 1 stycznia 2002 r. na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym jako międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd).

Przewodniczącym KRBRD jest minister właściwy ds. transportu, zaś jego zastępcami są: sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym ds. wewnętrznych oraz sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym ds. transportu. Członkami KRBRD są przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, gospodarki, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wskazani przez Premiera wojewodowie.

KRBRD określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań KRBRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należy między innymi:

  • proponowanie kierunków polityki państwa, opracowywanie programów poprawy brd,
  • zlecanie badań naukowych,
  • inicjowanie oraz opiniowanie aktów prawnych w dziedzinie brd,
  • inicjowanie współpracy zagranicznej jak również działalności edukacyjno-informacyjnej,
  • współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,
  • analizowanie i ocena podejmowanych działań.
  • Wojewoda Dolnośląski członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Wojewoda Dolnośląski członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
    Wojewoda Dolnośląski członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego