Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

10 lipca 2020

Pomoc dla cudzoziemców przez aplikację Messenger

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim działa Biuro Wsparcia Obywateli Państw Trzecich, które jest współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Z powodu ograniczonej obsługi klienta w DUW został stworzony profil na portalu społecznościowym Facebook, aby umożliwić kontakt z pracownikami Punktu Informacyjno - Doradczego działającego w ramach projektu.

Jeśli jesteś obywatelem państwa nienależącego do Unii Europejskiej i chciałbyś się dowiedzieć jak zalegalizować swój pobyt, jak wypełnić wniosek i co do niego załączyć - zachęcamy do kontaktu:

- przez aplikację Messenger

- telefonicznie (71 340 60 75; 71 340 60 76; 74 847 41 27)

- przez skrzynkę pocztową infofami@duw.pl.

Od 13.07.br. wznawiamy także usługę bezpłatnego tłumaczenia dokumentów. Oferujemy także bezpłatne konsultacje z radcą prawnym (np. pomoc w zakresie założenia działalności, zarejestrowania samochodu, zapisania dziecka do szkoły) oraz z doradcą zawodowym, który pomoże w stworzeniu CV, poszukiwaniu pracy, a także podpowie jak przygotować się do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. W celu szczegółów zachęcamy do kontaktu.

Ważne: Nie mamy możliwości udzielenia informacji o statusie sprawy!

Poniżej przedstawiamy link do strony na portalu Facebook, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje. Zachęcamy do obserwowania, ponieważ udostępniamy tam odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania!

https://www.facebook.com/Wsparcie-obywateli-pa%C5%84stw-trzecich-zamieszka%C5%82ych-na-Dolnym-%C5%9Al%C4%85sku-104286897981829

Więcej informacji o projekcie: https://duw.pl/pl/urzad/projekty-realizowane-pr/integracjaadaptacjaakce/14573,Ogolne-informacje-o-projekcie.html.

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI  pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowany jest z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.


Assistance to foreigners through Messenger app

The Support Office for Third Country Nationals, co-funded by the National Program of the Asylum, Migration and Integration Fund, operates in the Lower Silesian Voivodship Office (DUW). Due to limited customer service in DUW, a Facebook profile has been created to enable contact with the employees of the Information Point, operating under the project.

If you are a citizen of a non-EU country and would like to know how to legalise your stay, how to fill in an application and what documents you need to provide, feel free to contact us:

- through Messenger app

- by phone (71 340 60 75; 71 340 60 76; 74 847 41 27)

- via email infofami@duw.pl.

From 13.07.2020, we resume the service of free document translation. We also provide free consultations with a legal counsel ( help with setting up a business, registering the car or enrolling a child in a school) and a career counsel who will help you to create a CV, look for a job and preparing for an interview. Please contact us for details.

Important: We cannot provide information on the status of the case!

Below is a link to the Facebook page where you can find detailed information. Follow us to find the answers to the most frequently asked questions!

https://www.facebook.com/Wsparcie-obywateli-pa%C5%84stw-trzecich-zamieszka%C5%82ych-na-Dolnym-%C5%9Al%C4%85sku-104286897981829

More information about the project: https://duw.pl/pl/urzad/projekty-realizowane-pr/integracjaadaptacjaakce/14573,Ogolne-informacje-o-projekcie.html.

Project No. 9/8-2017/OG-FAMI entitled “Integration, adaptation, acceptance. Support for third-country nationals living in Lower Silesia”, co-funded by the National Program of the Asylum, Migration and Integration Fund


Допомога іноземцям через додаток Messenger

В Управлінні Нижньосілезького воєводства працює Служба підтримки громадян третіх країн, що фінансується з програми Національного фонду притулку, міграції та інтеграції. З огляду на існуючі зараз обмеження на обслуговування клієнтів, Управління Нижньосілезького воєводства створило профіль у соціальній мережі Facebook, щоб надати клієнтам можливість контактувати з працівниками Інформаційно-консультативного пункту, що працює в межах проекту.

Якщо ви є громадянином країни, що не належить до Європейського Союзу, і хочете дізнатися, як легалізувати своє проживання, як заповнити заяву та що до неї додати – будь ласка, зв'яжіться з нами:

- через додаток Messenger

- телефоном (71 340 60 75; 71 340 60 76; 74 847 41 27)

- електронним листом на infofami@duw.pl.

З 13 липня червня цього року ми також поновлюємо послугу безкоштовного перекладу документів. Також ми пропонуємо безкоштовні консультації з юридичним радником (наприклад, допомогу з питань створення бізнесу, реєстрації автомобіля, зарахування дитини до школи) та з консультантом з працевлаштування, який допоможе в створенні резюме, пошуку роботи, а також підкаже, як підготуватися до співбесіди. За детальною інформацією звертайтесь до нас.

Важливо: Ми не маємо можливості надавати інформацію про статус справи!

Нижче – посилання на сторінку у Facebook, де можна знайти детальну інформацію. Радимо заглядати на цю сторінку, адже там ми надаємо відповіді на найпоширеніші запитання!

https://www.facebook.com/Wsparcie-obywateli-pa%C5%84stw-trzecich-zamieszka%C5%82ych-na-Dolnym-%C5%9Al%C4%85sku-104286897981829

Більше інформації про проект: ttps://duw.pl/pl/urzad/projekty-realizowane-pr/integracjaadaptacjaakce/14573,Ogolne-informacje-o-projekcie.html.

Проект № 9/8-2017/OG-FAMI під назвою «Інтеграція, адаптація, прийняття. Підтримка громадян третіх країн, які проживають у Нижній Сілезії», що фінансується з Програми Національного фонду притулку, міграції та інтеграції


Помощь иностранцам через приложение Messenger

В Управлении Нижнесилезского воеводства работает Служба поддержки граждан третьих стран, финансируемая из программы Национального фонда убежища, миграции и интеграции. Учитывая существующие сейчас ограничения на обслуживание клиентов, Управление Нижнесилезского воеводства создало профиль в социальной сети Facebook , чтобы предоставить клиентам возможность контактировать с сотрудниками информационно-консультативного пункта, работающего в рамках проекта.

Если вы являетесь гражданином страны, не принадлежащей к Европейскому Союзу, и хотите узнать, как легализовать свое проживание, как заполнить заявление и что к нему приложить – пожалуйста, свяжитесь с нами:

- через приложение Messenger

- по телефону (71 340 60 75; 71340 60 76; 74 847 41 27)  

- электронным письмом на infofami@duw.pl.

С 13 июля этого года мы также возобновляем услугу бесплатного перевода документов. Кроме того, мы предлагаем бесплатные консультации с юридическим советником (например, помощь по вопросам создания бизнеса, регистрации автомобиля, зачисления ребенка в школу) и с консультантом по трудоустройству, который поможет в создании резюме, поиске работы, а также подскажет, как подготовиться к собеседованию. За подробной информацией обращайтесь к нам.

Важно: Мы не имеем возможности предоставлять информацию о статусе дела!

Ниже – ссылка на страницу Facebook , где можно найти подробную информацию. Советуем заглядывать на эту страницу, так как там мы даем ответы на самые распространённые вопросы!

https://www.facebook.com/Wsparcie-obywateli-pa%C5%84stw-trzecich-zamieszka%C5%82ych-na-Dolnym-%C5%9Al%C4%85sku-104286897981829

Больше информации о проекте: https://duw.pl/pl/urzad/projekty-realizowane-pr/integracjaadaptacjaakce/14573,Ogolne-informacje-o-projekcie.html .

Проект № 9/8-2017/OG-FAMI под названием «Интеграция, адаптация, принятие. Поддержка граждан третьих стран, проживающих в Нижней Силезии», финансируемый из программы Национального фонда убежища, миграции и интеграции

  • Pomoc dla cudzoziemców przez aplikację Messenger. - Pomoc dla cudzoziemców przez aplikację Messenger
    Pomoc dla cudzoziemców przez aplikację Messenger