Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

19 lipca 2019

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ogłoszeniu programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ogłoszenie Programu, zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapotrzebowania oznaczone dopiskiem „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” należy składać w terminie do 24 lipca 2019 r. na adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do DUW wersji papierowej lub wersji elektronicznej złożonej za pośrednictwem platformy ePUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego lub za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
    Dolnośląski Urząd Wojewódzki