Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

12 lipca 2019

Rodzicu, złóż jeden wniosek na wszystkie dzieci!

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o możliwości składania przez rodziców, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składania jednego wspólnego wniosku w programie Rodzina 500+ o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Od 1 lipca zostanie rodzicom przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznawane do końca września).

Ważna jest także kwestia załączników. Standardowy wniosek, co do zasady, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników (jeśli w indywidualnej sprawie jakieś dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia będą wymagane, skontaktuje się w tej sprawie z wnioskodawcą gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, do którego składany jest wniosek).

Wyjątek! Opcja dodaj załącznik w internetowym wniosku o świadczenie wychowawcze, jak sama treść pytania wskazuje, jest opcją, którą wnioskodawca wykorzystuje dodając ewentualny załącznik tylko w przypadku, gdy w indywidualnej sprawie jest to wymagane. Dotyczy to przede wszystkim dołączenia orzeczenia sądu o ustanowienie opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem, o ile oczywiście takie orzeczenie zostało w indywidualnej sprawie przez sąd wydane (zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze wniosku/kreatorze internetowym wniosku).

Ważne! W żadnym przypadku wnioskodawca nie dołącza do wniosku załączników w postaci skanów/kopii dokumentów tożsamości, również co do zasady nie są wymagane orzeczenia sądów o rozwodzie.

  • Fot. MRPiPS - Fot. MRPiPS
    Fot. MRPiPS