Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

13 marca 2019

Nabór wniosków w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak ogłasza nabór wniosków na 2019 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegają zadania obejmujące:

 1. Budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych
 2. Przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 3. Budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
 4. Przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej

Dofinansowaniem nie są objęte:

 1. Koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe
 2. Zadania na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą Wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Funduszu możliwe jest dofinansowanie inwestycji już zrealizowanych, z zastrzeżeniem iż finansowanie obejmie wyłącznie roboty rozpoczęte w 2019 roku.

Nie ustala się limitu wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu terytorialnego w procedurze naboru, z zastrzeżeniem, ze wysokość udzielonego dofinansowania dla jst nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł w danym naborze.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo gminnego składa ustawowy zarządca drogi powiatowej albo gminnej.

Wniosek spełnia wymogi formalne, gdy:

 1. Wnioskodawca zastosował się do wzoru Wniosku o dofinansowanie zadania, zamieszczonego na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do ogłoszenia
 2. Wnioskodawca zastosował się do zapisów i wytycznych zwartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącej załącznik do ogłoszenia
 3. Zawiera wszystkie wymagane dane i załączniki wymienione we Wniosku o dofinansowanie zadania

Na etapie składania wniosku nie jest wymagane dysponowanie ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ZRID lub przyjętym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Dokumenty te będą musiały być jednak przedłożone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, z zastrzeżeniem, iż ich negatywna weryfikacja, lub nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie, spowoduje odmowę zawarcia umowy o dofinansowaniu zadania powiatowego lub gminnego.

 

Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie zadań, której członków powołuje Wojewoda Dolnośląski. W wyniku dokonanej oceny, Komisja ustala Listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a następnie pisemnie informuje wnioskodawcę o umieszczeniu na liście.

Zgodnie z treścią ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych Komisja nie ma obowiązku informowania o przyczynie braku rekomendacji do dofinasowania. Od rozstrzygnięć Komisji nie przysługuje odwołanie.

Następnie Wojewoda przedstawia Listę zadań rekomendowanych do dofinansowania Ministrowi Infrastruktury, który dokonuje analizy prawidłowości jej sporządzenia. W dalszej kolejności Lista zostaje przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów, który może jednocześnie dokonać zmian na Liście oraz wskazać do dofinansowania dodatkowe zadania powiatowe lub zadania gminne.

Wzór wniosku o dofinansowanie i Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania zamieszczone są na stronie internetowej urzędu www.duw.pl w zakładce Programy rządowe/Fundusz Dróg Samorządowych.

 

 • Fot. GDDKiA Droga - Fot. GDDKiA Droga
  Fot. GDDKiA Droga