Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe

Wojewódzkie magazyny przeciwpowodziowe

Zgodnie z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz.U. z 2023 r. poz 190) i art. 165 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.   z 2023 r. poz. 1478, ze zm.) do zadań wojewody należy między innymi dokonanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, wyposażenie i utrzymywanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.  W magazynach składowany jest niezbędny sprzęt i materiały przeznaczone do wykorzystania w bezpośredniej akcji przeciwpowodziowej oraz innych działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym. 

Powódź - rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

  1. Typy powodzi ze względu na źródło:

a) powódź rzeczna - powódź związana z wezbraniem wód rzecznych, strumieni, potoków górskich, kanałów, jezior, w tym powódź wynikająca z topnienia śniegu;

b) powódź opadowa - powódź związana z zalaniem terenu wodami pochodzącymi bezpośrednio z opadów deszczu lub z topnienia śniegu, może obejmować miejskie powodzie burzowe lub nadmiar wody na obszarach pozamiejskich;

c) powódź od wód gruntowych - powódź związana z zalaniem terenu na skutek podniesienia się poziomu wód powyżej poziomu gruntu, może obejmować podniesienie się wód gruntowych i podziemnych wynikające z wysokiego poziomu wód powierzchniowych;