Aktualnie znajdujesz się na:

Protokół strat

Protokół strat

Niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, które spowodowało straty w infrastrukturze komunalnej należy powiadomić odpowiednie PCZK (w przypadku gmin) lub WCZK (w przypadku powiatów). Preferowane jest powiadomienie w systemie POZK.

Sporządzając protokół należy posługiwać się wzorem zamieszczonym poniżej, ponadto protokół oraz tabelę „Informacja o stratach” (w formacie .xls)  należy przesłać w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej bz@duw.pl.


Wraz z podpisanym protokołem oraz tabelą „Informacja o stratach” należy dostarczyć do DUW:

- dokumentację fotograficzną (wykonaną niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia, ukazującą skalę strat), mapki - w tym umożliwiające odczytanie numerów geodezyjnych działek, w przypadku wykazania numerów działek geodezyjnych w protokole (dopuszczalne jest przekazanie załączników na nośniku elektronicznym);

- oświadczenie o prawie własności obiektów;

- oświadczenie o szacowaniu strat zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

- kosztorysy inwestorskie lub szacunkowe (potwierdzające kwoty zawarte w Protokole strat), podpisane przez osobę upoważnioną do kosztorysowania;


Jeden protokół Komisji samorządowej może odnosić się tylko i jedynie do jednego zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej.


Procedura postępowania została opisana w zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej (…), które jest dostępne na stronie http://www.duw.pl/czk/usuwanie-skutkow-klesk/zarzadzenia-i-wytyczne/usuwanie-skutkow-klesk/9332,Usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych.html

Pliki do pobrania

liczba wejść: 11135