Aktualnie znajdujesz się na:

Ustawy

Ustawy

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Ustawa  z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
          Dz.U. 2009 Nr 31, poz. 206
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
        Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1590
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
        Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
        Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
        Dz. U. 2002, Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
        Dz. U.2006, Nr 96, poz. 667
3. Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
       Dz. U. 2005, Nr 100, poz. 835

OBRONA CYWILNA
1. Protokoły dodatkowe do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (protokół II), sporządzone w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. 
2. Ustawa z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej tj.: Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA 
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej 
        Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558 z późn. zm. 
2. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolnoœci i praw człowieka i obywatela 
        Dz. U. 2002, Nr 233, poz. 1955 
3. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o œwiadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 
        Dz. U. 1953, Nr 23, poz. 93, z późn. zm.

STAN WYJĄTKOWY 
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 
        Dz. U. 2002, Nr 113, poz. 985.

STAN WOJENNY 
1. Ustawa z dnia z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległoœci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
        Dz. U. 2002, Nr 156, poz. 1301, z późn. zm..

SPRAWY OBRONNE 
1. Ustawa z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
        Dz. U. 2004, Nr 241, poz. 2416 
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej 
        Dz. U. 2003, Nr 223, poz. 2217

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 
1. Ustawa z dnia 28 paaździernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
        Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671, z późn. zm. 
2. Ustawa z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym 
        Dz. U. 
3. Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych 
        Dz. U. z 2004 r., Nr 97, poz. 962

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA I GOSPODARKA WODNA 
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
        Prawo wodne. Dz. U. 2005, Nr 239, poz. 2019
2. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 'Program dla Odry -2006'
        Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1067, z późn. zm.

OCHRONA RADIACYJNA 
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
        Dz. U. 2001, Nr 3, poz. 18 z póÂźn. zm.

OCHRONA ZABYTKÓW 
1. Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego. 
2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
        Dz. U. 2003, Nr

RATOWNICTWO MEDYCZNE 
1. Ustawa z dnia 8 wrzeœnia 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
        Dz. U. 2006, Nr 191, poz. 1410 
       

OCHRONA ŒRODOWISKA 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska 
        Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zm. 
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
        Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
        Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880

ŁĄCZNOŚĆ
1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
        Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 
1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
       Dz. U. 2005, Nr 108, poz. 909

PORZĄDEK PUBLICZNY 
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
       Dz. U. 2002, Nr 7, poz. 58, z późn. zm

liczba wejść: 6780