Aktualnie znajdujesz się na:

Rozporządzenia

Rozporządzenia

Rozporządzenie Wojewody Dolnoślaskiego Nr 1/2006 w sprawie usuwania lodu i śniegu 

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 3 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zakazu uzywania wyrobów pirotechnicznych

 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
        Dz.U. 1999, Nr 111, poz. 1311 z póÂźn. zm. 
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów
        Dz. U. 2006, Nr 80, poz. 563
OBRONA CYWILNA 
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru odznaki i legitymacji do odznaki wzorowego ratownika obrony cywilnej. 
        Dz. U. 2002, Nr 119, poz. 1017 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin 
        Dz. U. 2002, Nr 96, poz. 850 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej 
        Dz. U. 2002, Nr 169, poz. 1391 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska 
        Dz. U. 2005, Nr 60, poz. 518 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej 
        Dz. U. 2005, Nr 60, poz. 519 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej 
        Dz. U. 2005, Nr 84, poz. 722
7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień
        Dz. U. 2006, Nr 83, poz. 576

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania 
        Dz. U. 2002, Nr 215, poz. 1818, z późn. zm. 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu 
        Dz. U. 2003, Nr 41, poz. 347 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych 
        Dz. U. 1999, Nr 55, poz. 573. 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 
        Dz. U. 1953, Nr 37, poz. 158.

STAN WYJĄTKOWY 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 6 maja 2003 r. w sprawie zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wyjątkowego 
        Dz. U. 2003, Nr 89, poz. 821 

STAN WOJENNY 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego 
        Dz. U. 2004, Nr 200, poz. 2055 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw obywatela i człowieka wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach 
        Dz. U. 2004, Nr 219, poz. 2219 

SPRAWY OBRONNE 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa 
        Dz. U. 2002, Nr 78, poz. 707 
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej 
        Dz. U. 2002, Nr 122, poz. 1049 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony 
        Dz. U. 2003, Nr 116, poz. 1090 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego 
        Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 150 
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych 
        Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 151 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony 
        Dz. U. 2004, Nr 16, poz. 152 
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 
        Dz. U. 2004, Nr 98, poz. 978 
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego 
        Dz. U. 2004, Nr 152, poz. 1599 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa 
        Dz. U. 2004, Nr 180, poz. 1855 
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju 
        Dz. U. 2004, Nr 181, poz. 1872 
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 
        Dz. U. 2004, Nr 203, poz. 2081 
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa 
        Dz. U. 2004, Nr 219, poz. 2218 
13.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 paÂździernika 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju 
        Dz. U. 2004, Nr 229, poz. 2307 

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 października 2005 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. 
        Dz. U. 2005, Nr 207, poz. 1734 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 paÂździernika 2005 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania 
        Dz. U. 2005, Nr 207, poz. 1733 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych. 
        Dz. U. Nr 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
       Dz. U. 2005, Nr 200, poz. 1654
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
       Dz. U. 2005, Nr 187, poz. 1571
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. 
        Dz. U. 2003, Nr 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych. 
        Dz. U. Nr 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie formularza listy kontrolnej.
        Dz. U. Nr 
9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom inspekcji transportu drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 
        Dz. U. 2003, Nr 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym. 
        Dz. U. 2002, Nr 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
        Dz. U. 2004, Nr 118, poz. 1239 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych 
        Dz. U. 2004, Nr 135, poz. 1445 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej 
        Dz. U. 2004, Nr 88, poz. 839 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
       Dz. U. 2005, Nr 187, poz. 1572

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA I GOSPODARKA WODNA 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne 
        Dz. U. 2002, Nr 232, poz. 1953 
2. Rozporządzenie Ministra ¦rodowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego 
        Dz. U. 2004, Nr 126, poz. 1318 

OCHRONA RADIACYJNA 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych 
        Dz. U. 2005, Nr 20, poz. 169 

OCHRONA ZABYTKÓW 
1. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków 
        Dz. U. 2004, Nr 75, poz. 706 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiego Komitetu Doradczego
        Dz. U. 2004, Nr 102, poz. 1066 
3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
        Dz. U. 2004, Nr 212, poz. 2153 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
        Dz. U. 2002, Nr 74, poz. 687 
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie trybu tworzenia powiatowych, wojewódzkich i krajowych rocznych planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych 
        Dz. U. 2002, Nr 79, poz. 721 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zadań zespołów ratownictwa medycznego 
        Dz. U. 2003, Nr 130, poz. 1197 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
        Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
        Dz. U. 2002, Nr 179, poz. 1490 
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 
        Dz. U. 2002, Nr 220, poz. 1858 

ŁĄCZNOŚĆ 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń 
        Dz. U. 2004, Nr 12, poz. 106
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń 
        Dz. U. 2005, Nr 122, poz. 1029
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
        Dz. U. 2005, Nr 187, poz. 1568

BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 
1.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 paÂździernika 2004 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej, karty zapytania i karty odpowiedzi niezbędnych do przekazywania i gromadzenia informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych
        Dz. U. 2004, Nr 232, poz. 2337
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 paÂździernika 2004 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dÂźwięk
        Dz. U. 2004, Nr 243, poz. 2438

PORZĄDEK PUBLICZNY 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego.
     Dz. U. 2005, Nr 135, poz. 1134

liczba wejść: 6517