Trening systemu alarmowania
Aktualnie znajdujesz się na:

Powiaty i gminy

Aktualności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie przetwarzać dane osobowe kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w celu realizacji ostrzegania, alarmowania i informowania o zagrożeniach w systemie SMS.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1;
 • przedstawicielem Administratora jest - nie wyznaczono przedstawiciela

 

(TYLKO JEŚLI MA ZASTOSOWANIE - NAZWISKO, IMIĘ, PEŁNIONA FUNKCJA PRZEDSTAWICIELA ORAZ JEGO DANE KONTAKTOWE)

 

 • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ostrzegania, alarmowania
  i informowania o zagrożeniach;

 (CEL, DLA KTÓREGO PRZEKAZYWANE SĄ INFORMACJE W/W, IN. CEL PRZETWARZANIA TYCH INFORMACJI W ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH, NP. W CELU REALIZACJI UMOWY NR …  Z DNIA …)

 • podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest § 3 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz.U. 2002 nr 96 poz. 850 );

(NP. ART. USTAWY OKREŚLAJĄCY PRAWNY OBOWIĄZEK ADMINISTRATORA, NUMER UMOWY KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA FIZYCZNA, ZGODA OSOBY FIZYCZNEJ)

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie - dane nie będą przekazywane

 (DANE ODBIORCY/ ODBIORCÓW LUB KATEGORII ODBIORCÓW)

 

 • Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej

- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

(TYLKO JEŚLI MA ZASTOSOWANIE – NAZWA PAŃSTWA LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ)

 

 • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych upływa z zaprzestaniem wykorzystywania systemu SISMS;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych;

(SPROSTOWANIA, ORGANICZENIA PRZETWARZANIA, WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA, USUNIĘCIA, PRZENOSZENIA DANYCH - W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PZREPISAMI PRAWA KRAJOWEGO, PRZY CZYM USUNIĘCIE I PRZENOSZENIE DANYCH MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE, GDY ADMINISTRATOR PZRETWARZA DANE NA PODSATWIE INNEJ NIŻ OBOWIĄZEK PRAWNY CIĄŻĄCY NA ADINISTRATORZE)

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych od 25 maja 2018 r. Do tego terminu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

 • podanie danych jest fakultatywne;

                                                                                                                (USTAWOWYM / UMOWNYM)

 • w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe otrzymywanie informacji o obowiązujących ostrzeżeniach, alarmach i zagrożeniach;

                                                                                                                     (NP. WYKONANIE UMOWY)

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
liczba wejść: 1988