Aktualnie znajdujesz się na:

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Dokumenty Wymagane do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Z dniem 1 maja 2017 r. zmienione zostały zasady zgłaszania się  do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

 

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w szczególności, w pierwszej kolejności, w zakresie m. in. Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższego egzaminu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami podanymi poniżej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Z dniem 1 maja br. udostępnione zostaną także instrukcje obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służącego do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminu PES należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie będzie mogło zostać złożone tylko i wyłącznie za pośrednictwem SMK, dostępnego pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl

W celu przystąpienia do PES należy:


 

Podstawa prawna:

 • założyć konto w SMK,

 • uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia, co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień.
  W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się tylko i wyłącznie w SMK,

 • w przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES (tzn. wcześniej nie zostali dopuszczeni do egzaminu), przed złożeniem w SMK zgłoszenia do tego egzaminu niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu składają odpowiedni wniosek w SMK do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a następnie w formie papierowej wraz
  z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia (tj. karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca opis realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie wszystkich elementów programu specjalizacji np. praca poglądowa lub publikacja) składają go w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Proces ten odbywa się obecnie poza SMK, a każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK.
  O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w skutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.

 • złożyć w SMK wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
  W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do PES.

 • Ulegają zmianie zasady odpłatności za egzamin. Opłatą egzaminacyjną objęte będzie 2. i kolejne zgłoszenie do PES (a nie jak dotąd – 4. i kolejne). Wymóg ten dotyczy także tych osób, które pod rządami dotychczasowych przepisów składały zgłoszenia do ww. egzaminu. Opłatę egzaminacyjną w wysokości 700 zł, będzie można uiścić najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania zgłoszeń, na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany w trakcie składania wniosku zgłoszeniowego. Osoba, która nie wniesie opłaty albo uiści ją w niższej niż należna wysokości, nie będzie mogła przystąpić do egzaminu.

 • UWAGA:

 • W sesji wiosennej 2018 wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie do 31 grudnia. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. W związku z powyższym, osoby planujące przystąpić do PES w sesji wiosennej 2018 r. powinny rozpocząć opisaną procedurę, w szczególności: założyć konto w SMK i złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty wraz z wnioskiem o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem, ze względu na fakt, że złożenie w SMK wniosku do PES przez lekarza może nastąpić dopiero po uzyskaniu potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego.

 • WAŻNE:

  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podawany w SMK adres e-mail. Należy mieć na uwadze, że wszystkie informacje dotyczące aktualnego stanu złożonych w SMK wniosków przekazywane są równolegle na założone konto w SMK oraz na podany adres e-mail.

  Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi infolinię pod numerem:

  +48 22 597 09 21

  W przypadku wystąpienia trudności z uzyskaniem połączenia z infolinią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, prosimy o kierowanie zapytań na adres e-mail:

  smk-serwis@csioz.gov.pl

 •  

  Po uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu specjalizacji przez kierownika specjalizacji, lekarz składa do właściwego wojewody wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego (generowany w systemie SMK) wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia.

  Wojewoda w terminie 14 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji, przekazuje ją właściwemu konsultantowi krajowemu.

  Wykaz dokumentów wymaganych do egzaminu :

 • wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji w formie papierowej (wygenerowany w systemie SMK, następnie wydrukowany oraz podpisany);
 • szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego (roczne) - opracowane na podstawie ramowego programu danej dziedziny oraz zaakceptowane przez kierownika specjalizacji;
 • wypełniona karta szkolenia specjalizacyjnego z:
  - wymaganymi wpisami - potwierdzeniami i zaliczeniami staży kierunkowych, kursów, kolokwiów, dyżurów tj. wszystkich elementów programu specjalizacji,
  - potwierdzeniem zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego odbytego zgodnie z programem;
 • UWAGA !!!
  Powyższa lista zawiera wykaz podstawowych dokumentów. W przypadku, gdy programy specjalizacyjne określają dodatkowe wymogi, muszą być one również spełnione.
  Wymagane dokumenty należy złożyć w teczce, a w przypadku większej ilości dokumentacji – w jednej, odpowiednio zabezpieczonej paczce:

 • dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji nie potwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych;
 • opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji;
 • praca naukowa, opublikowana w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem lub praca poglądowa – na temat objęty programem specjalizacji;
 • kopia świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej lekarza jednostki (oryginał do wglądu), w przypadku lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury.
 • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 127, 767);

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

liczba wejść: 16204