Aktualnie znajdujesz się na:

Oddziały Legalizacji Pobytu i Pracy

ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU i PRACY III

p.o Kierownika oddziału:
Małgorzata Piotrowska

W związku z dużą ilością klientów zainteresowanych rozmową z Kierownikiem Oddziału
dot.stanu spraw legalizacji pobytu, uprzejmie informujemy, istnieje taka możliwość wyłącznie po rejestracji wizyty na naszych stronach www.

wtorek, czwartek 13-15.30

Zakres zadań Oddziału :

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach udzielania, lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania karty pobytu;
 3. składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
 4. prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:
  • wiz,
  • wydawania zezwoleń dotyczących:
   • zezwoleń na pobyt czasowy,
   • zezwoleń na pobyt stały,
   • zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 5. ustalanie, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem;
 7. prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom;
 8. przekazywanie, na podstawie obowiązujących przepisów, właściwym organom informacji o wydanych zezwoleniach na wykonywanie pracy przez cudzoziemców;
 9. realizacja zadań związanych ze sprawozdawczością, wynikających z programu badań statystycznych w zakresie sporządzania sprawozdania o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP – MPiPS-04.

nr telefonu:

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

0 801 43 00 86

liczba wejść: 8453