Aktualnie znajdujesz się na:

Oddziały Legalizacji Pobytu i Pracy

ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU i PRACY II

Kierownik oddziału:
Joanna Bober

W związku z dużą ilością klientów zainteresowanych rozmową z Kierownikiem Oddziału

dot.stanu spraw legalizacji pobytu, uprzejmie informujemy, istnieje taka możliwość wyłącznie po rejestracji wizyty na naszych stronach www.


wtorek, czwartek 13-15.30

Zakres zadań Oddziału:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania albo przedłużania wiz Schengen lub wiz krajowych;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach przedłużenia okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
 3. prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia lub cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, karty pobytu;
 5. składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu;
 6. prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:
 • wiz,
 • wydawania zezwoleń dotyczących:
  • zezwoleń na pobyt czasowy,
  • wydawania i wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca,
  • wydawania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca,
  • wydawania i wymiany polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca.

7.Dokonywanie wpisu do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie decyzji o odmowie lub unieważnieniu wpisu.

8.Prowadzenie rejestrów spraw z zakresu:

 • zarejestrowania pobytu obywatela UE
 • wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE
 • wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
 • wydania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
 • wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń

nr telefonu:

Infolinia Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

0 801 43 00 86

liczba wejść: 11163